Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Yapı Malzemeleri Şube Md.

Yapı Malzemeleri ve PGD Şube Md. Görevleri
1- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları :

a) Teknik Dosya İncelemesi
b) CE ve G işaretlemesi kontrolü
c) Numune alma faaliyeti
 
Piyasa gözetim ve denetimi yapılacak ürünün, hangi alan kapsamı içerisinde olduğu (düzenlenmiş alan, düzenlenmemiş alan) ve bu kapsamlarda olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer düzenlenmiş alanda ise CE işareti kontrolü yapılır. Düzenlenmemiş alanda ise 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren G işaretlemesi kontrolü yapılır.
 
 
İlimiz dahilinde faaliyet gösteren beton santrallerinden TS - EN 206-1 ve TS 500 standartlarına uygun olarak üç mikserden ikişer adet olmak üzere toplam 6 adet küp numunesi alınır (üç adet 7 günlük ve üç adet 28 günlük ). Ayrıca numune alımında her mikserden slump deneyi yapılır.Firmanın G işaretlemesini yapıp yapmadığı kontrol edilir.Hazırlanan tutanağın bir nüshası ilgili firmaya verilir. Alınan küp numuneler 24 saat numunenein alındığı şantiyede bekletilir. 24 saat sonunda İl Müdürlüğünün labratuvarına getirilip kırılmak üzere kür havuzunda 6 ve 27 gün bekletilir. Numunelerin kırımı TS 12350 standardına göre yapılır ve raporları düzenlenir. Uygun çıkmayan numunelerde deney dahil tüm masraflar üretici tarafından karşılanır ve raporun bir örneği firmaya gönderilir. Firmada yeniden bir tutanak düzenlenir ve aykırılık belirtilip 4703 saılı Kanunun ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 
 
2- Enerji Verimliliği Çalışmaları :

Bakanlığımız tarafından programa alınan ürünün gözetim ve denetimi yapılacağı zaman ürünün, hangi alan kapsamı içerisinde olduğu (düzenlenmiş alan, düzenlenmemiş alan) ve bu kapsamlarda olmasına rağmen ilgili teknik düzenlemeler kapsamında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer düzenlenmiş alanda ise CE işareti kontrolü yapılır. Düzenlenmemiş alanda ise 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren G işaretlemesi kontrolü yapılır. Şantiyede tutulan tutanaklardan bir nüshası ilgili firmaya verilir. Belirtilen süre(3 ay) içerisinde işaretlemeyi yapmazsa firmada yeniden bir tutanak düzenlenir ve aykırılık belirtilip 4703 saılı Kanunun ilgili maddesine göre işlem yapılır.
 
Bakanlığımızın Enerji Verimliliği ile ilgili olarak müdürlüğümüze vermiş olduğu görevler.
 
3- Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuarı Çalışmaları:

a) Taze Beton Deneyleri
b) Sertleşmiş Beton Deneyleri
c) Demir Çekme Deneyleri
 
YAPTIRIMLAR

 4703 Sayılı Kanun’da yazılı ceza miktarları 01.01.2012 tarihinden itibaren aşağıdaki gösterilen miktarlarda uygulanacaktır.

Ceza hükümleri

Madde 12-Bu Kanunun;
 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 3.043 TL, Üst Limit 7.612 TL,
(Yeni, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünleri, ilgili teknik düzenlemeye uygun olmadan piyasaya arz eden üreticilere uygulanır.)
 
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasınaaykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 15.226 TL, Üst Limit 38.070 TL,
(Piyasaya güvenli ürün arz etmediği tespit edilen üreticilere uygulanır.)
 
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt
limit 3.043 TL, Üst Limit 7.612 TL,
(Ürünün öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamayan, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemeyen; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmeyen, şikayetleri soruşturmayan ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmeyen, riskleri önlemek amacı ile ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almayan üreticilere uygulanır.)
 
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler hakkında alt limit 3.043 TL , Üst Limit 7.612 TL ,
(İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen üreticilere uygulanır.)
 
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında alt limit 1.520 TL , Üst Limit 3.804TL ,
(Sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz eden; faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi vermeyen dağıtıcılara uygulanır.)
 
f) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında alt limit 7.612 TL , Üst Limit 19.033 TL ,
(Uygunluk işaretini veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgeleri tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olmadan kullananlara uygulanır.)
 
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 38.070 TL , Üst Limit 95.178 TL ,
(İlgili teknik düzenlemelerde ve/veya bu Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
 
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında alt limit 7.612 TL ,Üst Limit 19.033 TL ,
İdari para cezası uygulanır.
(Faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeleri, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmeyen ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmeyen; faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bilgi, kayıt ve belgeleri, faaliyetleri sona erdikten sonra aynı konuda faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa devredilmek üzere yetkili kuruluşa teslim etmeyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara uygulanır.)
Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için iki katı olarak uygulanır.