Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Proje İşleri Şube Müdürlüğü
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görevlerimiz:
1-Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları,
2-Özel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Görüş Verilmesi,
3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş Verilmesi,
1-Arazi Etüt ve Proje Çalışmaları:
Genel Bütçeye dahil bina ve tesislere ait talep edilen veya Bakanlığımızca uygun görüldüğü takdirde Özel İdareler, katma bütçeli idareler ve belediyelere ait bina ve tesislerin, ayrıca tüzel kişiliğe haiz bulunan vakıf ve derneklerin; kontrollüğünün Müdürlüğümüzce yapılmasını talep ettikleri, kamu yararına yaptıracakları bina ve tesislerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi için;
1.1. Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait Arsa Hukuki Bilgilerinin (Tapu senedi, tahsis belgesi, imar durumunu gösterir çap, yol kotu, aplikasyon krokisi, alt yapı bilgileri) ilgili İdarelerinden veya yatırımcı kuruluşundan temin edilir. İnşaat ruhsatı işlemleri takip edilerek sonuçlandırılır.
1.2. Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait okumalar yerinde yapılarak arsadaki topoğrafik veriler ile mevcut olan bina, yol, varsa ağaçlar, arsanın en ve boy kesitleri, ilgili idarelerinden gelen alt yapı bilgileri ve belediyesinden alınan imar durumu (imar yolları, inşaat sınırı vs.) çizilerek gösterilir.
1.3. Arsa Hukuki Bilgileri, plankote ve zemin etüdü ileYapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları ve yürürlükteki tüm teknik mevzuat doğrultusunda,
1.3.1. Tip proje ise vaziyet planı hazırlanarak onaylanır.
1.3.2. Uygulanacak Projenin Müdürlüğümüzce hazırlanması isteniyorsa, yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde, projeler hazırlanarak onaylanır.
1.3.3. Uygulanacak proje hizmet satın alınması yöntemiyle elde ediliyorsa Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde Mimar, İnşaat Müh. Makine Müh. ve Elektrik Mühendisinden oluşan komisyon kurularak projeler incelenerek onaylanır.
1.3.4. Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan veya incelenen Genel Bütçeye ait işler “yapıma esas olmak üzere” incelenerek tasdik edilmek üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1.3.5.Bakanlığımızca belirlenen eksiklikler varsa giderilerek, ihale çalışmalarının yürütülmesi için Kurumuna veya Müdürlüğümüzün ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilir.
1.4. Talep halinde; yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde Bakanlığımızın Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri bedelleri esas alınarak Proje yapım yaklaşık maliyeti belirlenerek ilgisine göre Bakanlığımıza/Yatırımcı Kurumuna gönderilir.
2-Özel Sağlık, Sosyal Hizmet ve Eğitim Kuruluşlarına Görüş Verilmesi:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde "Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi" işlemlerine ilişkin mevzuat Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Mekansal Planlama (Teknik Araştırma Uygulama) Genel Müdürlüğü, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı komisyon çalışmaları sonucunda alınan kararlar ve görüşler doğrultusunda hazırlanmıştır.
2.1. Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları; Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda rölövesi ile birlikte mahallinde incelenir. Hazırlanan teknik rapor ile birlikte rölöve projeleri onaylanır.
2.2. Özel Sağlık Kuruluşları; Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda, Belediyesince onaylı projesi ile birlikte incelenerek, teknik rapor veya Sağlık Müdürlüğünün görevli personeli ile birlikte Müşterek Teknik Rapor düzenlenerek proje onaylanır.
Bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığının ( İnşaat ve Onarım Dairesi Bşk.) 27/09/2011 tarihli yazısı ayrıca Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06/10/2011 tarih ve 40848 sayılı ve 2011/55 nolu genelgesine göre Hastane ve Muayenehane standartlarına göre denetim yapılmaktadır.
2.3. Özel Eğitim Kuruluşları; Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen İnşaat Mühendisi ve Mimar tarafından Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi ayrıca; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Yapı İşleri genel Müdürlüğü) 25.01.2011 tarih ve 222 sayılı yazıları doğrultusunda binanın “sağlam ve dayanıklı olduğuna” yönelik mevzuata uygun olarak inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan tahkik ve inceleme raporlarının Müdürlüğümüzce tetkik edilmesi ve sonucun rapor halinde düzenlenmesinin yeterli olacağı belirtilmektedir.
3-Tarım ve Hayvancılık Yapılarına ait etüt ve projelerin hazırlanması.
3.1 3194 sayılı İmar kanunun 27.maddesindeki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruhsata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22.maddede yer alan etüt ve projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir hükmü gereğince; nitelikli tarım ve hayvancılık amaçlı mekanlar ve yapılar oluşturulması, kırsal kimliğin korunması, bölgenin özelliğine gereksinimlerine göre şekillenmesi, ilk tesis maliyetlerinin azaltılması ve kentlere olan göçün önlenmesi amacı ile sözü edilen yapıların denetimi İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilimiz dahilinde 26 hayvan Çiftliğinin projeleri incelenerek onaylanmış olup ruhsatları alınarak yapı denetimleri gerçekleştirilmektedir.
Sözü edilen işlemler Bakanlığımızın 2010/22 sayılı genelgeleri uyarınca yapılmaktadır.
4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş Verilmesi:
4.1 Proje Şube Müdürlüğünce yapılması istenen inceleme ve tespitin içeriğine göre görevlendirilen teknik personelce (mimar, mühendis), yerinde gerekli tespit ve inceleme yapılarak, gerek görürse ilgili deney ve test sonuçları ile birlikte teknik rapor hazırlanır.
Sözü edilen işlemler 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede verilen yetki çerçevesinde yapılmaktadır.
Yukarıda açıklaması yapılan görevlerimiz, Şube Müdürlüğümüzde görevli 9 memur personel tarafından yürütülmektedir.
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE OCAK 2011-ARALIK 2011 TARİHLER ARASINDA YAPILAN İŞLER
ÖZEL HASTAHANELER
1.Özel Hayat Hastanesi
2.Özel Kemal Bayındır Hastanesi
3.Özel Hatem Hastanesi
4.Prof. Mehmet Subaşı (Muayenehane)
5.Özel Sevgi Hastanesi
6.Özel Amerikan Hastanesi Ek Poliklinik Binası
7.Dr. Anıl Hıdıroğlu (Muayenehane)
8.Prof. Semih Mumbuç (Muayenehane)
9.Dr. Hüseyin Ordu (Muayenehane)
10.Özel Primer Hastanesine uygunluk raporu verilmiştir.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
1.Özel Hakan İmrendi Fen Bilgisi Dershanesi
2.Özel Masal Vadisi Anaokulu
3.Özel Eylül Yabancı Diller Kursu
4.Özel Gizem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
5.Özel Sevgi Çiçeği Anafen Dershanesi İbrahimli Şubesi Özel Deha Akademi Anaokulu
6.Özel Hür Dilkent Eğitim Merkezi (Olumsuz rapor verildi)
7.Özel Nokta M.T.S.K.
8.Özel Afife Uras Öğrenci Yurdu
9.Özel Yağmur Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
10.Özel Detay M.T.S.K.
11.Özel Naciye Temin Erkek Öğrenci Yurdu
12.Özel Üniversite Birlik M.T.S.K.
13.Özel Çağdaş M.T.S.K. (Olumsuz rapor verildi)
14.Özel İlk Sevgi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
15.Özel Gaziantep M.T.S.K.
16.Özel Karataş Uygar Dershanesi
17.Özel İlk Gelişim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
18.Özel Nizip Aşama Dershanesi (Olumsuz rapor verildi)
19.Özel İsabet Dershaneleri Gaziantep Şubesi
20.Özel Eylül M.T.S.K.
ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI
1.Özel İlk Adım Kreş ve Gündüz Bakımevi
2.Özel Şeker Kreş ve Gündüz Bakımevi
3.Özel Gülen Kreş ve Gündüz Bakımevi
DİĞER FAALİYETLERİMİZ
-Nizip İlçesi 500 kişilik yurdu ile ilgili tüm projeleri incelenerek onaylanmıştır. Yapı ruhsatı alınarak inşaatına başlanmıştır.
- Gaziantep Üniversitesi içerisine yapılacak olan 1000 kişilik yurtla ilgili İl özel İdaresi, Şehitkamil Belediyesi ve hazinede tahsisi sağlanarak 30.000m2 alanın tahsisi sağlanarak plankote vaziyet planı (Genel Müdürlükçe hazırlandı)hazırlanmış olup projeleri onaylanarak belediyesinden yapı ruhsatı alınarak inşaatına başlanmıştır.
- İlimiz Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde bulunan Gazikent 304 kişilik yurtla ilgili İmar planı tadilatı yapılarak arsası tevhit edilmiştir. Anılan yerle ilgili plankote çalışmaları bitmiş olup ilgili belediyesinden inşaat ruhsatı alınarak yapımına başlanmıştır.
- Sağlık Müdürlüğünce kurumumuzdan talep edilen İslahiye ilçesi Fevzipaşa Sağlık ocağı yerinin plankote ve vaziyet planı, Araban İlçesi Taşdeğirmen Hisar Köyleri sağlık evi yerinin plankote ve vaziyet planı yapılmıştır. Nurdağı İlçesi incirli Köyü sağlık evi yerinin plankotesi alınmış olup yeni yerleşim yerindeki tapu ve diğer evrakların gelmesi beklenmektedir.
- Nizip İlçesi Köseler Köyü jandarma Karakolu inşaatının mevzi imar planı, imar Uygulaması işlemleri tamamlanarak yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanmıştır.
- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine cezaevi ziyaretçi salonunun projeleri 3 boyutlu görüntüleri ve vaziyet planları hazırlanmıştır.
- Kredi Yurtlar Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğünün Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan A,B,C ve E deprem tahkiklerinin kontrolleri yapılmış olup güçlendirme projeleri kontrol edilerek onaylanmıştır.
-Oğuzeli Kaymakamlığımızca (Köylere Hizmet Götürme Birliği) talep edilen Köylere kilit taşı döşenmesi ile ilgili Yakacık, Dibecik, Aşağıyeniyapan, Doğanpınar, B.Karacaviran, Dokuzyol,Arslanlı,Hötoğlu Köylerinin plankote çalışmaları tamamlanmıştır.
-İlimiz Şehitkamil İlçesi Aktoprak köyü sınırları içerisinde yapılması düşünülen 1000 kişilik Polis Meslek Yüksek Okulunun Plankotesi hazırlanmış olup vaziyet planı yapılması için ilgili kurumdan projelerin gelmesi beklenmektedir.
- Projeleri incelenerek onaylanıp ruhsatları alınıp yapı denetimleri gerçekleştirilen ilimiz dahilinde 26 hayvan Çiftliği :
ØŞehitkamil Kızıkhamurkesen Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Gündoğan Köyü Karataş Mevkii Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Devehüyük Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØIslahiye Örtülü Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Yağdöver Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞehitkamil Bağbaşı Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Beşdeli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Cevizli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Cevizli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞehitkamil Kabasakız Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØNurdağı Sakçagözü Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Yakacık Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Sütlüce Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØNurdağı İlçesi Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞehitkamil Göksüncük Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Beşdeli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Killik Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Killik Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞahinbey Killik Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Çatalsu Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞehitkamil Bilek Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Çatalsu Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØNurdağı Gedikli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØOğuzeli Direkli Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØŞehitkamil Bağbaşı Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı
ØNurdağı Çakmak Köyü Hayvan Çiftliği Yapımı