Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
İmar ve Planlama Şb. Md.

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.

     

 

 

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi tespit işlemleri:

 

3621 sayılı Kıyı Kanununun 9. Maddesi hükmü gereği oluşturulan komisyonlarca Kıyı Kenar Çizgisi Tespitlerinin yapılması, İl genelinde talepler üzerine kıyı kenar çizgisi tespitlerinin yapılarak Bakanlığımıza onaylanmak üzere gönderilmesi Şube Müdürlüğümüz görevler arasındadır. Bilindiği gibi, Kıyı Kanunu gereğince, kıyıda ve sahil şeridinde uygulama yapılabilmesi için; kıyı kenar çizgisinin yapılması zorunludur.

 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesinde: Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir.

Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar çizgisi, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Komisyonun çalışma usul ve esasları Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.” hükmü, gereği Müdürlüğümüzce Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin

 

Ø  6. maddesi uyarınca, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu oluşturulması,

Ø  7. maddesi uyarınca, kıyı kenar çizgisi tespiti ile ilgili yıllık programlarının hazırlanması,

Ø  8. maddesi uyarınca, arazide teknik yönetmelik esaslarına göre tespit edilen noktaların meydana getirdiği kıyı kenar çizgisi, usulüne uygun olarak harita üzerine geçirilmesi,

Ø  9. maddesi uyarınca, orijinal pafta, bu paftadan çoğaltılmış bir takım ozalit pafta, mahallinde tutanak ve ölçü işlemleri ile ilgili belgeler valiliğe sunularak, Valilik uygun görüşü ile birlikte bu belgeleri ve konu ile ilgili diğer belgeleri onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi,

Ø  10. maddesi uyarınca, Bakanlıkça valiliğe gönderilen onaylı kıyı kenar çizgisi paftalarını çoğaltmak, ilgili kurumlara dağıtımını yaparak ve muhafaza edilmesini sağlamak,

Ø  11. maddesi uyarınca, kıyı kenar çizgisi paftalarının tamamı veya bir kısmının kopyalarını tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verilmesi, işlemleri ile birlikte,

Bakanlıkça onaylanan kıyı kenar çizgisi paftalarının, tespitin yapıldığı mahalde bir ay süresince ilan edilmesinin sağlaması,

İşlemleri yürütülmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

İlimiz Nizip İlçesi, Toydemir ve Aşağıçardak Köylerinin sınırları içerisinden akan Fırat Nehri üzerinde bulunan Birecik Baraj Gölü kıyısına ait, Gaziantep İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince onaylanan 1/1000 ölçekli 9 adet halihazır paftasına isabet eden 5800m uzunluğundaki kıyı kenar çizgisi tespiti 2010 yılı programı dahilinde komisyonumuzca yapılmış olup, Bakanlığımızın 06.04.2011 tarihli onayı ile onaylanmıştır. 

 

İlimiz Nizip İlçesi, Samandöken Köyünün sınırları içerisinden akan Fırat Nehri üzerinde bulunan Birecik Baraj Gölü kıyısına ait, Gaziantep Nizip Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli 2 adet halihazır paftasına isabet eden 2747m uzunluğundaki kıyı kenar çizgisi tespiti Gaziantep Üniversitesinin talebi üzerine komisyonumuzca yapılmış olup, Bakanlığımızın 06.05.2011 tarihli onayı ile onaylanmıştır.

 

İlimiz Nizip İlçesi, Aşağıçardak, Yukarıçardak, Erenköy, Gümüşgün, Kamışlı ve Kasaba Köylerinin sınırları içerisinden akan Fırat Nehri üzerinde bulunan Birecik Baraj Gölü kıyısına ait, Gaziantep İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince onaylanan 1/1000 ölçekli 66 adet halihazır  paftasına  isabet eden 33910m uzunluğundaki kıyı kenar çizgisi tespit çalışmaları komisyonumuzca bitirilerek Bakanlığımıza onay  için gönderilmiştir. Söz konusu paftalar Bakanlığımızda onay aşamasındadır.

 

Onaylı kıyı kenar paftaları:

06.04.2011 tarihli onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları:

 

N39c18a1a, N39c18a1b, N39c13d4d, N39c13d4c, N39c13d4b, N39c13d3a, N39c13d2d, N39c13d2a, N39c13d2b

 

 

06.05.2011 tarihli onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları:

 

N39c18d4a, N39c18d4b 

 

 

Onay için Bekleyen paftalar.

 

Onay için Bakanlığa gönderilen paftalar.:

 

N39c13a3c,  N39c13a3b, N39c13a2c, N39c13a2d, N39c13a2a, N39c13a1b, N39c08d4c, N39c08d4d, N39c08d4a, N39c07c3b, N39c07c2c, N39c07c2d, N39c07c3a, N39c07c4b, N39c07c4a, N39c07d3b, N39c07d2c, N39c07c1d, N39c07c1c, N39c07c2b, N39c07c2a, N39c07b3d, N39c07b4c, N39c07b3a, N39c07b4b, N39c07b1c, N39c07b1b, N39c07b1a, N39c07a2b, N39c02c4d, N39c02c4c, N39c02c4a, N39c02c4b, N39c02c1d, N39c02c1c, N39c02c1b, N39c02c2a, N39c02b3d, N39c02b3c, N39c03a4d, N39c03a4c, N39c03d1b, N39c03d2a, N39c03d2d, N39c03d2c, N39c03c1d, N39c03c1a, N39c03b4d, N39c03a3c, N39c03a3b, N39c03a3a, N39c03a4b, N39c03a1c, N39c03a1d, N39c03a1a, N39c02b2b, N39c02b2a, N39b22c3d, N39b22c3a, N39b22c2d, N39b22c1c, N39b22c2a, N39b22c1b, N39b22c1d, N39b22d2c, N39b22d2d

 

 

İlgili idarelerce onaylanan planların incelenmesi ve arşivlenmesi                                        :

 

Söz konusu işlemler 644 sayılı çevre ve şehircilik bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile ilgili diğer mevzuat kapsamında Bakanlığımızca hazırlanarak yürürlüğe konulan 24.26.2013 tarih ve 2013/17 sayılı Genelge kapsamında yürütülmektedir.

Yetkili idareler tarafından onaylanarak kesinleşen her tür ve ölçekteki mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikler plan açıklama raporu, askı tutanakları ve jeolojik veya mikrobölgeleme etütleri ile birlikte Bakanlığımız adına İl Müdürlüğümüze intikal ettirilmekte olup, planla usul, şekil ve üst ölçekli planlar ile Bakanlığımızca yayımlanan yönetmeliklere uygunluk açısından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonrası varsa aykırılıklar gerekli düzenlemeler için ilgili idaresine ve bilgi için Bakanlığımıza bir rapor ile bildirilmektedir.

 

 

Onaylanmak Üzere Bakanlığa Sunulacak Plan Tekliflerine İlişkin İş Ve İşlemler                          :

 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bir kısım alanlarda Bakanlığımızın plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi bulunmaktadır.

 

Mevzuatta tanımlana Bakanlığımızın başlıca onay yetkisinin olduğu alanlar 644 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç), (ğ) ve (h) bentleri, 7 nci maddesinin  (c), (g), (h), (ı) (j) ve (k) bentleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesinde tanımlanmıştır.

Talep olması halinde anılan bentlerde yer alan konulara ilişkin plan teklifleri gerekli inceleme sonrasında İl Müdürlüğümüz aracılığıyla değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmektedir.

 

Gerektiğinde Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzni Vermek                                                :

 

644 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının

Ø  (ç) bendinde; başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin,

Ø  (ğ) bendinde Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanları ile  2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin

Ø  (h) bendinde; başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin

konularda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi düzenleme yetkisi verilmiştir. Ancak bu tür konularda işlem tesis etmeden önce ilgili idarenin görüşüne başvurulabilmektedir.

Bu kapsamda ilimizde yapılacak yeni stadyum alanına ilişkin yapı ruhsatı İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiştir.

 

 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca Bakanlığımızca onaylanan planların ilan ve askı işlemleri:

 

Bakanlığımızca onaylanarak yürürlüğe giren planlar 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İl müdürlüğümüzce ilan edilmektedir.

Bu çerçevede Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi, 636 ada, 37,42 ve 44 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 06.11.2012 tarihli ortak protokol kapsamında 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının 11.06.2013 gün ve 8736 sayılı Olur’ları ile re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımızın 18. Haziran 2013 tarih ve 9067 sayılı yazılarıyla ilan edilmesi için Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Ancak planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin 02.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 6495 sayılı Kanunla değişik 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında Bakanlığımız (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)  görüşüne ihtiyaç duyulduğundan,  Valiliğimizce ilan edilen planlar 16.08.2013 tarihinde askıdan indirilmiş olup, ilan ve askı işlemlerinin devamı için Bakanlığımızın görüşü beklenilmektedir.

 

 

Onaylı Hâlihazır Haritaların İncelenerek Arşivlenmesi                                                        :

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde: “(a) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin hâlihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.”hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca hâlihazır haritaların belediyeler ve valiliklerce onaylı bir örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmekte olup, hâlihazır haritaların Bakanlığımızın taşra teşkilatı olan Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesine ve Müdürlüklerce yapılacak işlemlere ilişkin düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir.

 

 

Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemler                                                         :

 

               İlimiz Nurdağı İlçesine ait mücavir alan genişletilmesi çalışmaları Müdürlüğümüzce takip edilerek Bakanlığımıza gönderilmiş ancak 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle Büyükşehir Belediyesi sınırları İl mülki sınırları olduğundan, teklif Bakanlığımızca reddedilmiştir. Bundan sonra iletilen talepler incelenmeye alınmayacaktır.

 

İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylama işlemleri:

İlimiz Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde  7 adet, Şehitkamil İlçesi sınırları içerisinde  10 adet, Oğuzeli İlçesi sınırları içerisinde  4 adet, Nizip İlçesi sınırları içerisinde  7 adet, Nurdağı İlçesi sınırları içerisinde  3 adet, İslahiye İlçesi sınırları içerisinde  1 adet imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.

Genel Yazışmalar                                                                                                                       :

 

İlimizden Bakanlığımıza gönderilen her türlü imar şikayetleriyle ilgili konuların araştırılması ve raporlanması,

Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerinden gelen Hazineye ait taşınmazların satışına veya kiralanması ile ilgili görüş bildirilmesi,

Valiliğimizin yetki alanı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Mahkemelerden, Vatandaşlardan İmar konusu, mülkiyet, inşaat vs. ile ilgili gelen taleplerine ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görüş bildirmek ve yardımcı olmaktır.

 

 

Turizm Öncelikli Yöre Belediyelerine Yapılan Mali Ve Teknik Yardımlar:

 

Her yıl Bakanlığımızca belirlenen ve Kalkınma Bakanlığının yatırım programı kapsamında, ait olduğu mali yıl bütçe tertibinde yer alan cari transferler (hazine yardımları) ödeneğinden, yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması amacıyla katkı niteliğinde mali destek verilmesi kararlaştırılan Turizm öncelikli yöre belediyelerinin, imar uygulamaları nedeni ile  gerçekleştirecekleri düzenleme ve yapım işlerine proje karşılığı katkı niteliğinde mali yardımlar yapılmaktadır.

 

Turizmde öncelikli yöre belediyelerine yapılacak mali yardımların kullanım usul ve esasları konulu 2013/21 sayılı Genelge uyarınca proje teklifleri il Müdürlüğümüz vasıtası ile Bakanlığımıza iletilmekte olup, bütçe imkanları doğrultusunda Belediyelerimize ödenek aktarılmaktadır.

 

Bu kapsamda Gaziantep ilindeki turizm öncelikli belediyelere yapılan yardımlar yıllar itibari ile tabloda yer almaktadır.  

 

2002 yılında

4 belediye

29.000 TL

2003 yılında

1 belediye

4.000 TL

2004 yılında

4 belediye

115.000 TL

2005 yılında

17 belediye

305.000 TL

2011 yılında

2 belediye

100.000 TL

2012 yılında

1 belediye

200.000 TL

20013 yılında

1 belediye

100.000 TL

TOPLAM

853.000 TL

 

28.09.2011 TARİH VE 102732 SAYILI BAKANLIĞIMIZ GENELGESİNDEN SONRA ONAYLANAN

PLANA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

1- Gaziantep İli Nurdağı İlçesi, Hisar Köyü, Çamoğlu Çakmağı mevkiinde bulunan N37-c-08-d-2-d pafta, 104 ada ve 39-40 nolu parsellerde kayıtlı 3520 m2’lik alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 14.12.2011 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 2- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi mevkiinde bulunan N38C-14-D-3-A, N38C-14-D-3-C, N38C-14-D-3-D, N38C-14-D-4-A, N38C-14-D-4-B, N38C-14-D-4-C, N38C-14-D-4-D, N38C-19-A-1-B, N38C-19-A-2-A, N38C-19-A-2-B, N38C-19-A-2-C, N38C-19-A-2-D  paftalarda kayıtlı yaklaşık 186 hektarlık alanın, 1K Jeoteknik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 28.12.2011 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 3- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Ulus Mahallesi, 21K-II-d Paftası üzerinde yer alan ve mülkiyeti Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne ait, 691 ada 102 parselden oluşan toplam 5.276,00m2’lik alanın, Dünya Grup Jeoloji Mühendislik Yal. Dek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan uygulama imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.01.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 4- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesi, N38-c-16-c-2-c,  N38-c-17-d-1-d Paftaları üzerinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, 138 ada, 36 parselden oluşan toplam 3.125,80m2’lik alanın, Dünya Grup Jeoloji Mühendislik Yal. Dek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan uygulama imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.01.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 5- Gaziantep İli Nizip İlçesi, Samandöken Köyü, Çakmak mevkiinde bulunan N39-c-18-d-4-a,    N39-c-18-d-4-b pafta, 133 ada ve 49 nolu parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 70.000 m2’lik alanın, Met-Kar Jeoteknik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 09.02.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

 6- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi,Tüzel Köyü, Tümyolu mevkiinde bulunan 038-b-20-c-2-b, 038-b-20-c-2-c pafta ve 549 nolu parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 3000 m2 lik  alanın, AVT Yapı  Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.03.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

7- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi N38C-14D-2A ve N38C-14D-1B pafta, 2522 ve 2524 nolu parsellerde kayıtlı, 12.830 m2 lik alanın, ÖZ-SU Mühendislik Sondaj İnş. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 13.04.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

8- Gaziantep İli Nurdağı İlçesi, Hisar Mahallesi N37-C-08-D-3-A pafta, 119 ada ve 1257 nolu parselde kayıtlı 3393.60m2 lik alanın, Met-Kar Jeoteknik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti  tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 18.04.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

9- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Gerciğin Mahallesi N38-d-20-c-2-a, N38-d-20-c-2-b, N38-d-20-c-2-c, N38-d-20-c-2-d pafta, 106 ada, 21 parsel ve 111 ada, 11 nolu parselde kayıtlı toplam 143 211.97 m2 lik alanın, Met-Kar Jeoteknik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti  tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.05.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

10- Gaziantep İli İslahiye İlçesi, Beyler Mahallesi Leçelik mevkiinde bulunan N37-d-19-d-3-a, N37-d-19-d-3-b, N37-d-19-d-3-c, N37-d-19-d-3-d, N37-d-19-d-4-b, N37-d-19-d-4-c paftalarında kayıtlı ve Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen 85 hektarlık alanın, AVT Yapı  Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 03.05.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

11- Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinin İbrahimli, Sarısalkım, Yamaçtepe, Gerciğin,ve Cebeler köyleri sınırları içerisinde; N38-c-12-d-3-d, N38-c-12-d-4-c, N38-c-12-d-4-d, N38-c-17-a-1-a, N38-c-17-a-1-b,  N38-c-17-a-1-c,  N38-c-17-a-1-d,   N38-c-17-a-2-a,   N38-c-17-a-2-d, N38-c-17-a-4-a, N38-c-17-a-4-b,  N38-c-17-a-4-c,  N38-c-17-a-4-d,   N38-c-17-a-3-a,   N38-c-17-a-3-d, N38-c-17-d-1-a, N38-c-17-d-1-b,  N38-c-17-d-1-c, N38-c-17-d-1-d,  N38-c-16-c-2-d,  N38-c-16-c-3-a, N38-c-16-c-3-b, N38-c-16-c-3-c,  N38-c-16-c-3-d, N38-c-16-c-4-b,  N38-c-16-c-4-c,  N38-c-16-d-3-c, N38-c-16-c-4-d, N38-c-17-d-4-a,  N38-c-17-d-4-c, N38-c-17-d-4-d,  N38-c-22-a-1-a,  N38-c-22-a-1-b, N38-c-21-a-2-b, N38-c-21-a-2-c,  N38-c-21-a-2-d, N38-c-21-b-1-a,  N38-c-21-a-1-c,  N38-c-21-a-1-d, N38-c-21-a-3-a,  N38-c-21-a-3-b,  N38-c-21-a-3-c, N38-c-21-a-3-d,  N38-c-21-a-4-a,  N38-c-21-a-4-b, N38-c-21-a-4-c,  N38-c-21-a-4-d,  N38-c-21-d-1-a,  N38-c-21-d-1-b,  N38-c-21-d-1-c,  N38-c-21-d-1-d, N38-c-21-d-2-a, N38-c-21-d-2-b, N38-c-21-d-2-c, N38-c-21-d-2-d, N38-d-25-b-2-c, N38-d-25-b-3-b paftalarında bulunan yaklaşık 1000 hektar alanın, 1K Jeoteknik Mühendislik San. ve Tic.Ltd. Şti.tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 03.05.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

12- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Hipodrum Alanı, Çevre Yolu ile Tutluk Vadisi arasında; ; 19L-3d, 19L-3c, 19M-4d, 19M-4b, 19M-4c, 18L-1b, 18L-2a, 18L-2b, 18M-1a, 18M-1b, 18L-1c, 18L-2d, 18L-2c, 18M-1d, 18L-4b, 18L-3a 16 adet 1/1000 ölçekli pafta içerisinde kalan 483 hektarlık  alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 01.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.   

 13- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Savcılı Mahallesi, 49 pafta, 2019 ada, 14 parsel; 49 pafta, 2018 ada, 15 parsel ve 52 pafta, 2017 ada, 26 parsele ait 2 adet 1/1000 ölçekli pafta içerisinde kalan 6.295 m2’lik alanın, Zirve Yeraltı Araştırmaları tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.   

14- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 25J-4a, 25J-4d  pafta, 168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı toplam 8155 m2 lik alanın, Özcan Mühendislik tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.07.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.    

15- Gaziantep İli Nizip İlçesi, Menderes Mahallesi, Curuncuk Mevkii N39-c-22-a-4-d pafta, 153 ada, 22, 23, 24, 65 ve 66  nolu parsellerde kayıtlı 44200 m2’lik alanın, Aksoy Mühendislik tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.07.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.      

16- Gaziantep İli Nizip İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, Kaleyolu Mevkii, 039-b-02-a-1-d pafta, 967 ada, 229 nolu parselde kayıtlı 25036,75 m2’lik alanın, Aksoy Mühendislik tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.07.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.     

17- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi İbrahimli, Güvenevler, Beylerbeyi ve Özgürlük Mahallelerinde bulunan 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı “Hüseyin Ataman” Kışlası alanı içerisinde; N38-C-12-C-2-B,   N38-C-12-C-2-A, N38-C-12-C-1-B, N38-C-12-C-1A, N38-C-13-D-1-D, N38-C-13-D-1-C,N38-C-13-D-2-D, N38-C-13-D-2-C,N38-C-13-C-1-D, N38-C-12-C-2-C, N38-C-12-C-1-C,N38-C-12-C-1-D, N38-C-13-D-3-B, N38-C-13-C-4-A, N38-C-12-C-4-B, N38-C-13-D-3-C,N38-C-12-C-4-C, N38-C-18-A-1-A, N38-C-18-A-2-B, N38-C-17-B-2-A, N38-C-17-B-1-B,N38-C-18-A-1-D, N38-C-18-A-1-C, N38-C-18-A-2-D, N38-C-17-B-2-C, N38-C-12-C-2-D, N38-C-12-C-3-A, N38-C-12-C-3-B, N38-C-13-D-4-A, N38-C-13-D-4-B, N38-C-13-D-3-A,N38-C-12-C-3-D, N38-C-12-C-3-C, N38-C-17-B-2-B, N38-C-13-D-4-D, N38-C-13-D-4-C,N38-C-13-D-3-D,N38-C-18-A-1-B  ve  N38-C-18-A-2-A paftalarında bulunan yaklaşık 1017,5 hektar alanın, 4M Jeoloji Harita İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 27.08.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)  onaylanmıştır.               

18- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi, Körkün Köyü O38-b-08-a-3-a ve O38-b-08-a-2-d pafta, 613 nolu parselde kayıtlı 16,3 hektarlık alanın, Zirve Yer Altı Araştırmaları tarafından yapılan  mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 31.08.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.      

19- Gaziantep  İli Nizip İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi, Eski Torumahmut Mevkii, N39-c-22-d-2-d,     N39-c-22-d-3-a paftalar,750 ada ve 100 nolu parselde kayıtlı 11518 m2’lik alanın, Aksoy Mühendislik tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş  ve 15.10.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.       

20- Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinin Yeşilkent ve Şirinevler Mahalleleri sınırları içerisinde; N38C19D2D, N38C19D2C, N38C19D3A, N38C19D3D, N38C19C4A, N38C19D3C, N38C19C4D, N38C24A2B N38C24B1A, N38C24B1B, N38C24A2C, N38C24B1D, N38C24B1C, N38C24A3B, N38C24B4A, N38C24B4B, N38C24A3C, N38C24B4D, N38C24B4C, N38C24C1A, N38C24C1B paftalarında bulunan yaklaşık 322 hektar alanın,1K Jeoteknik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 07.11.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.       

21- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Yığınlı Köyü N38-b-21-d-3-a, N38-b-21-d-3-d, N38-b-21-d-4-b,    N38-b-21-d-4-c, N38-c-01-a-1-b paftalarda bulunan yaklaşık 540 800 m2 lik alanın, Met-Kar Jeoteknik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti  tarafından yapılan mevzi imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.11.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

22- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Geneyik Köyü mevkii içerisinde; 16I2B, 16J1A, 16J1B, 16I2C, 16J1D, 16J1C, 16J2D, 16I3B, 16J4A, 16J4B, 16J3A, 16J4D paftalarda bulunan yaklaşık 290 hektar alanın,1K Jeoteknik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 07.12.2012 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

 23- Gaziantep İli Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerinin Sam Köyü, Sam Mezrası, Öğümsöğüt Köyü ve Sarısalkım Köyleri sınırları içerisinde kalan; 1/1000 ölçekli  N38D10B4C, N38C06D1B, N38C06D1A, N38D10C2B, N38D10B3D, N38D10C2A, N38C06D2D N38C06D1C, N38C06D1D, N38C06C4A, N38C06D3B, N38C06D3A, N38C06D4B, N38C06D4A, N38C06C4D, N38C06C4C, N38C06C3C, N38C07D4D, N38C07D4C, N38C07D3D, N38C06D3C, N38C06D3D, N38C11B1A, N38C11B1B, N38C11B2A, N38C11B2B, N38C12A1A, N38C12A1B, N38C12A2A, N38C12A2B, N38C11A2B, N38C11A2A, N38C11A1B, N38C11A1A, N38C11B1D, N38C11B1C, N38C11B2D, N38C11B2C, N38C12A1D, N38C12A1C, N38C12A2D, N38C12A2C, N38C11A2C, N38C11A2D, N38C11A1C, N38C11B4A, N38C11B4B, N38C11B3A, N38C11B3B, N38C12A4A, N38C12A4B, N38C12A3A, N38C12A3B, N38C12B4A, N38C11A3B, N38C11A3A, N38C11B4D, N38C11B4C, N38C11B3D, N38C11B3C, N38C12A4D, N38C12A4C, N38C12A3C, N38C12B4D, N38C11A3C, N38C11D2B, N38C11C1A, N38C11C1B, N38C12D1A, N38C12D1B, N38C11C1D, N38C11C1C, N38C11C2D, N38C11D2C, N38C11C4A, N38C11C4B, N38C11C3A, N38C11C3B, N38C12D4A, N38C11D3B, N38C11C4D, N38C11C4C, N38C11C3D, N38C11C3C, N38C12D4D, N38C11D3C, N38C16B1A, N38C16B1B, N38C16B2A, N38C16B2B, N38C17A1A, N38C16A2B, N38C16A2A, N38C16A1B, N38C16A1A, N38C16B1D, N38C16B1C N38C16B2D, N38C16B2C, N38C17A1D, N38C16A2C, N38C16A2D, N38C16A1C, N38C16A1D, N38C16B4A, N38C16B3A, N38C16B3B, N38C17A4A, N38C16A3B, N38C16A3A, N38C16A4B, N38C16A4A, N38C16B4B, N38C16B4D, N38C16B3D, N38C17A4D, N38C17A4C, N38C16A3C, N38C16A3D, N38C16A4C, N38C16A4D, N38C16B4C, N38C16B3C, N38C16C1A, N38C16C1B, N38C16C2A, N38C16C2B, N38C17D1A, N38C17D1B, N38C16D2A, N38C16D1B, N38C16D1A, N38C16D2B, N38C16C1D, N38C16C1C, N38C16C2D,   N38C16C2C,  N38C17D1D, N38C16D2C,  N38C16D2D,  N38C16D1C, N38C16D1D,  N38C16D3B, N38C16D3A,  N38C16D4B,  N38C16D4A,  N38C16C3A ,N38C16C3B ,N38C17D4A   hazihazır harita  paftasında  bulunan 3948 hektar alanın,1K Jeoteknik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 11.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.   

24- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi, Karadibek Köyü Hatunsekisi mevkiinde bulunan, 039A-17B-1D pafta ve 180 nolu parselde işaretli yaklaşık 0,5 hektar alanın, Everest Mühendislik ve Sondajcılık tarafından yapılan mevzii imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 01.02.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

25- Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Hamidiye Köyünde bulunan, N37-c-13-c-4-a pafta, 124 ada ve 19 nolu parselde işaretli yaklaşık 7000 m2’lik alanın, Jeo-Mar Sondaj İnş. Müh. Mad. Ltd. Şirketi tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 27.02.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

26- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi, N38-C-18-C-1-A ve N38-C-18-C-1-D pafta 636 ada, 37,42,44 nolu parsellere ait 62.184,10 m2’lik alanın, Grafit Jeoloji Müh. Yapı Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 16.04.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

27- Gaziantep İli Nizip İlçesi Belkıs Mahallesi, N39-C-22-D-1-A, N39-C-22-D-1-B,  N39-C-22-A-4-C,  N39-C-22-A-4-D  pafta 314 ada ve 56 nolu parselde kayıtlı yaklaşık 23 658,00 m2 alanın, Özelmas  Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sonaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.04.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

         

28- Gaziantep İli Nizip İlçesi Bahçeli Köyü, Kumar Yeri mevkii, N39-A-05-B-3-A, N39-A-05-B-3-D pafta 108 ada ve 528 nolu parselde kayıtlı yaklaşık 20.000.88 m2 alanın, Aksoy Mühendislik tarafından  yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 04.06.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

29- Gaziantep İli Nizip İlçesi Günaltı Köyü, Karakaçıran mevkii, N39-C-24-D-1-A   pafta 101 ada ve 787 nolu parselde kayıtlı 24.800,00 m2 alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 5500 m2 lik  alan için, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 04.06.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

 

30- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Büyükşahinbey Mahallesi, Körkün Organize Sanayi Bölgesi,  038-B-05-D-1-A, 038-B-05-D-1-B, 038-B-05-D-1-C, 038-B-05-D-1-D, 038-B-05-D-4-C, 038-B-05-D-4-D, 038-B-04-C-2-B, ve 038-B-04-C-2-C paftalarda bulunan yaklaşık 165 hektarlık  alanın,  Devrim Özcan Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 20.06.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

  31- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Yakacık Köyü, Keriz mevkii, 039-A-06-D-3-C pafta, 115 nolu parselde kayıtlı 37 500,00 m2 alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 5900 m2 lik  alan için, Meteksu Mühendislik Jeoloji  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 04.07.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

 32- Gaziantep ili Nizip İlçesi, Güder Köyü Akziyaret mevkiinde, N39-C-06-A-3-C ve N39-C-06-A-3-D pafta, 102 ada, 86 parselde kayıtlı bulunan 7 hektarlık  alanın, Meteksu Mühendislik Jeoloji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 05.07.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 

33- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Subaşı ve Oğuzlar Mahalleleri, kentsel dönüşüm alanı,033-A-01-D-1-B, 033-A-01-D-1-C ve 033-A-01-D-4-B paftalarda bulunan yaklaşık 14 hektarlık  alanın, Devrim Özcan Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.07.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

34- Gaziantep İli Nizip İlçesi Dutlu Köyü, Köyönü mevkii, N39-C-23-D-4-B pafta 106 ada ve 91 nolu parselde kayıtlı  11 875 m2 alanın, Aksoy Mühendislik tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 25.07.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 35- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Çaybeyi Köyü, Habeşo mevkii, O39A-18D-4D pafta ve 312 nolu parselde kayıtlı 15058,32 m2 alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 16.08.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 36- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Büyükşahinbey Mahallesi, Körkün Organize Sanayi Bölgesi, 038-b-04-b-4-c, 038-b-04-c-1-b, 038-b-04-c-1-c, 038-b-04-c-2-a, 038-b-04-c-2-c,  038-b-04-c-2-d, 038-b-04-c-3-a paftalarda bulunan yaklaşık 98 hektarlık  alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.08.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

37- Gaziantep İli Nizip İlçesi Saray Köyü, Düzlük mevkii, N39-C-25-A-1-B, N39-C-25-A-1-C, N39-C-25-A-2-A, N39-C-25-A-2-D  pafta, 107 ada ve 52 nolu parselde kayıtlı kayıtlı 64 350,00 m2 alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 5000 m2 lik  alan için, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 04.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 38- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi, Hayırlıdağ mevkii, N38-C-25-C-2-C, N38-C-25-C-3-B pafta ve 1269 nolu parselde kayıtlı kayıtlı 2 hektarlık alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 04.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 39- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Sarıkaya Köyü, N38-D-16-B-3-B pafta, 152 ada,   6 nolu parsel ve N38-D-16-B-3-C pafta, 131 ada, 7 nolu parselde kayıtlı toplam 60 772,00 m2’lik alanın, Özelmas  Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)  onaylanmıştır.

 

40- Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Doğanpınar Köyü, O39-A-18-A-2-D pafta, 1,101,102,104 nolu parsellerde kayıtlı toplam 13.172.823 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 41- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Yığınlı Mahallesi, N38-C-01-A-3-D pafta, 129 ada, 203 nolu parselde kayıtlı toplam 11 300 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 42- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Atabek Köyü, N38-C-09-A-4-D pafta ve 1194 nolu parselde kayıtlı 32 760 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 26.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 43- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kaleboynu Mahallesi, Gedikbağ mevkii, N38-D-19-C-2-C pafta, 129 ada ve 5 nolu parselde kayıtlı kayıtlı 14100.00 m2’lik alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 26.09.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 44- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Beşdeli Köyü, Devlipoku Hengirmen Mevkiinde bulunan, 038B-15A-2D, 038B-15A-1C pafta, 122 nolu parselde kayıtlı 38.963,97 m2’lik alanın,  Meteksu Mühendislik Jeoloji  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

45- Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Beşdeli Köyü, Kıraç Devlipoku Hengirmen Mevkiinde bulunan, 038B-15A-2D, 038B-15A-1C pafta, 123 nolu parselde kayıtlı 261.021,84 m2’lik alanın,  Meteksu Mühendislik Jeoloji  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

46- Gaziantep ili, Oğuzeli İlçesi, Beşdeli Köyü,  Devlipoku Mevkiinde bulunan, 038B-15B-4B, 038B-15B-4C, 038B-15C-1B pafta, 129 nolu parselde kayıtlı 371.501,50 m2’lik alanın,  Meteksu Mühendislik Jeoloji  İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.                    

47- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan N38C-14D-2B pafta, 2585, 2586 nolu parsellerde kayıtlı toplam 20.000 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.          

48- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan N38C-14C-1A pafta, 3045 nolu parsellerde kayıtlı toplam 20.960 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.                                           

49- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Burak Mahallesinde bulunan N38C-15D-4C, N38C-20A-1B pafta, 2191 ada ve 110 nolu parselde kayıtlı toplam 19.341 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)  onaylanmıştır.

50- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Gazikent Mahallesinde bulunan N38C-15D-4A, N38C-15D-4D pafta, 2188 ada ve 124 nolu parselde kayıtlı toplam 43.922 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

51- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan N38C-14C-3A, N38C-14C-3B, N38C-14C-2C, N38C-14C-2D paftalarda sınırları işaretli toplam 181.404 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

52- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesinde bulunan N38C-15D-1C, N38C-15D-1D paftalarda sınırları işaretli toplam 85.047 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

53- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Sofalıcı Köyünde bulunan N38-D-13-B-1-D pafta, 103 ada, 39 nolu  parselde kayıtlı 1900.00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 22.10.2013 tarihinde onaylanmıştır.   

54- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, N38C-22C-3C, N38C-23D-4D, N38C-23D-4C, N38C-23D-3D, N38C-23D-3C, N38C-23C-4D, O38B-02B-2B, O38B-03A-1A, O38B-03A-1B, O38B-03A-2A, O38B-03A-2B, O38B-03B-1A, O38B-03A-2C paftalar üzerinde  işaretli toplam 99 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.10.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

55- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi, N38-C-20-B-4-C, N38-C-20-B-3-D,   N38-C-20-C-1-B  paftalar üzerinde sınırları işaretli toplam 118 000 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.11.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

56- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi, N38-C-25-B-1-B, N38-C-25-B-2-A pafta, 592 parselde kayıtlı toplam 57 000 m2’lik alanın, ATN İMAR İnşaat Proje Turizm San. Tic. A. Ş. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 11.11.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

57- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Özgürlük Mahallesinde bulunan 21K-2A, 21K-2B, 22K-3C, 22K-3D pafta, 4937 ada 19 parsel, 4938 ada 1 parsel ve 4939 ada 4 parselde kayıtlı toplam 140.000 m2’lik alanın, Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş. tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 20.11.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

          

58- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesinde bulunan 22K-1A, 22K-4D pafta, 4452   ada 1 parselde kayıtlı toplam 20.576 m2’lik alanın, Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.  tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 20.11.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 59- Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Büyükkarakuyu Köyü, N39-D-01-A-3-D pafta, 102 ada ve 138, 141 no’lu parsellerde kayıtlı 24.513,93 m2’lik alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan   imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 25.11.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 60- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Bozdağ  Mevkii,  O38-B-03-D-3-B, O38-B-03-D-3-C ve O38-B-03-C-4-D paftalar üzerinde sınırları işaretli 30 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 61- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Bozdağ  Mevkii, O38-B-03-C-3-D, O38-B-03-C-3-C, O38-B-08-B-2-B ve O38-B-09-A-1-A paftalar üzerinde sınırları işaretli 16 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 62- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Cerityeniyapan Köyü, N38-D-09-A-3-B pafta, 102 ada ve 124 nolu parselde kayıtlı 5.793,02 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve ve 03.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 63- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Güzelvadi ve Vatan Mahalleleri, N38-C-24-A-1-D, N38-C-24-A-4-A, N38-C-23-B-3-A ve N38-C-23-B-3-B paftalar üzerinde sınırları işaretli 23,5 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj ve Maden İnş. San. Tic. Ltd.  Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 10.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 64- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi, O38-B-06-B-2-B, O38-B-01-C-3-C ve O38-B-02-D-4-D pafta, 2216, 2217 ve 2218 nolu parsellerde bulunan 117.803,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve ve 17.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 65- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi, O38-B-07-A-4-B pafta, 1333 nolu parsellerde bulunan 23.945,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 66- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, 5. Organize Sanayi Bölgesi, N38c-08a-2a, N38c-08a-2b, N38c-08b-1a, N38c-08b-1b, N38c-07b-2c, N38c-08a-1d, N38c-08a-1c, N38c-08a-2d, N38c-08a-2c, N38c-08b-1d, N38c-08b-1c, N38c-08b-2d, N38c-07b-3a, N38c-07b-3b, N38c-08a-4a, N38c-08b-4b, N38c-08a-3a, N38c-08a-3b, N38c-08b-4a, N38c-08b-4b N38c-08b-3a, N38c-07b-3d, N38c-07b-3c, N38c-08b-1d N38c-08a-4d, N38c-08a-4c, N38c-08a-3d, N38c-08a-3c, N38c-07b-4d, N38c-08b-4c, N38c-07c-1b, N38c-07c-2a, N38c-07c-2b, N38c-08d-1a, N38c-08d-2a, N38c-08d-2b, N38c-08c-1a, N38c-08d-1d ve N38c-08d-1c paftalar üzerinde işaretli 805 hektarlık alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından  yapılan ilave imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 67- Gaziantep İli Karkamış Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 1/5000 ölçekli O39-B-15-C, O40-A-11-D, O39-B-20-B, O40-A-16-A nolu toplam 4 adet halihazır paftaları ile 1/1000 ölçekli O39-B-20-B-1-B, O39-B-20-B-2-A, O39-B-20-B-2-B, O40-A-16-A-1-A, O40-A-16-A-1-B, O39-B-15-C-3-C, O40-A-11-D-4-D, O40-A-11-D-4-C, O39-B-20-B-1-C, O39-B-20-B-2-D, O39-B-20-B-2-C, O40-A-16-A-1-D, O40-A-16-A-1-C, O39-B-20-B-3-A, O39-B-20-B-3-B, O40-A-16-A-4-A, O40-A-16-A-4-B nolu toplam 17 adet halihazır harita paftalarında  sınırları belirtilen yaklaşık 443 hektarlık alanın, Aydın Öztürk Jeoteknik  Mühendislik İnşaat Turzm.  San.  Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.   

68- Gaziantep İli İlimiz Şahinbey İlçesi Yeşilköy Köyü, O38-a-10-d-2-a, O38-a-10-d-1-b, O38-a-10-a-3-d ve O38-a-10-a-4-c pafta, 102 ada, 27 nolu parselde kayıtlı  6 500,00 m2’lik alanın, 2K Jeoteknik Mühendislik tarafından yapılan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 27.12.2013 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

69- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi, O38-B-06-B-3-A ve  O38-B-06-B-3-D pafta, 1633 nolu parselde bulunan 95.509,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.01.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

70- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Geneyik Mahallesi, O38-B-07-A-4-D ve O38-B-07-D-1-A pafta, 1340 ve 1341 nolu parsellerde bulunan 56.704,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.01.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

71- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, O38-B-04-A-2-B ve O38-B-04-B-1-A pafta, 1112 nolu parselde bulunan 12.545,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.01.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 

 72- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Akbulut  Mevkii,  O38-B-04-B-4-D, O38-B-04-B-4-C, O38-B-04-B-3-D, O38-B-04-C-1-B, O38-B-04-C-2-A ve O38-B-04-C-2-B  paftalar üzerinde sınırları işaretli 31 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.01.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 

73- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, 2. Organize Sanayi Bölgesi N38C-06C-3A pafta üzerinde sınırları işaretli 3.300 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve  28.04.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 

74- Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Dülük Ormanı N38C-12A-3C, N38C-12A-3D,  N38C-12B-4D,    N38C-12C-1A, N38C-12C-1D, N38C-12D-2A, N38C-12D-2B, N38C-12D-2C ve N38C-12D-2D paftalar üzerinde sınırları işaretli 143 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 15.05.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

 

75- Gaziantep İli Nizip ve Yavuzeli İlçeleri, Rumkale Mevkiinde yer alan, N39B-22B-4C, N39B-22B-3D, N39B-22B-3C, N39B-22C-1A, N39B-22C-1B, N39B-22C-2A, N39B-22C-1D, N39B-22C-1C, N39B-22C-2D, N39B-22C-4B, N39B-22C-3A, N39B-22C-3D, N39B-22C-3C paftalar üzerinde sınırları işaretli yaklaşık 208 hektarlık alanın, Meteksu Mühendislik Jeoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 09.05.2014 tarihinde onaylanmıştır.   

 

76- Gaziantep İli İslahiye ilçesi, Fevzipaşa mahallesi, N37d-19c-1a, N37d-19c-1b, N37d-19c-1c, N37d-19c-1d, N37d-19c-2a, N37d-19c-2b, N37d-19c-2c, N37d-19c-2d, N37d-19c-3a paftalar üzerinde işaretli, 1105, 1128, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1716 parsellerde kayıtlı toplam yaklaşık 600  hektarlık alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.05.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

77- Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında, 05.08.2013 tarih ve 2013/5233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen 18 Mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli N38C-18C-4A, N38C-18C-4B, N38C-18C-4C, N38C-18C-4D, N38C-18D-3A, N38C-18D-3B, N38C-18D-3C, N38C-18D-3D,  N38C-18D-4C, N38C-23A-2A, N38C-23A-2B, N38C-23A-2C, N38C-23B-1A, N38C-23B-1B, N38C-23B-1C, N38C-23B-1D N38C-23B-2D, N38C-23B-3A, N38C-23B-4A, N38C-23B-4B nolu 20 adet halihazır harita paftasında  sınırları belirtilen 316,5 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj ve Maden İnş. San. Tic. Ltd.  Şti.  tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 03.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.   

 78- Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında, 11.03.2013 tarih ve 2013/4441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen Kılınçoğlu, Delbes ve Alibaba Bölgelerini kapsayan 1/1000 ölçekli N38C-18C-4B, N38C-18C-4C, N38C-18C-4D, N38C-18C-3A, N38C-18C-3B, N38C-18C-3C, N38C-18C-3D, nolu 7 adet halihazır harita paftasında  sınırları belirtilen 79,3 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj ve Maden İnş. San. Tic. Ltd.  Şti.  tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 03.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.   

 79- Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Tren Yolu İstasyon Mevkii N38C-18C-1A, N38C-18C-1B, N38C-18C-2A, N38C-18C-2B ve N38C-18D-2B, paftalar üzerinde sınırları işaretli 27 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.06.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

80- Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Küçük Kızılhisar Mahallesi, Arı Boğazı Mevkiide bulunan, O38-B-02-A-4-A ve O38-B-02-A-4-B pafta, 2116 nolu parselde kayıtlı 94.122,04 m2’lik alanın, Şen Zemin Etüt Lab. Har. İnş. Müh. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.06.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır

81- Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kartal Köyü’nün batısında yer alan Kartaldağı RES Projesine (69 MW) ait, 1/5000 Ölçekli N37C-14C, N37C-15C, N37C-15D, N37C-19B, N37C-20A ve 1/1000 Ölçekli  N37-C-14-C-2-B,  N37-C-14-C-2-C,  N37-C-14-C-2-D,  N37-C-14-C-3-A, N37-C-14-C-3-C, N37-C-14-C-3-D, N37-C-15-C-1-B,  N37-C-15-C-1-C,  N37-C-15-C-1-D, N37-C-15-C-2-A, N37-C-15-C-2-D,  N37-C-15-C-4-A,  N37-C-15-D-2-C,  N37-C-15-D-3-A,  N37-C-15-D-3-B, N37-C-15-D-3-C,  N37-C-15-D-3-D,  N37-C-15-D-4-A,  N37-C-15-D-4-B,  N37-C-15-D-4-C, N37-C-15-D-4-D, N37-C-19-B-2-B, N37-C-20-A-1-A paftalar üzerinde işaretli 84,2  hektarlık alanın, JMS Jeoloji Mühendislik Sondaj Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.  tarafından  yapılan  imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.07.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

82-Gaziantep İli, Nizip  İlçesi, Tanır Köyü, N39-C-12-D-2-B pafta, 103 ada ve 42 nolu parselde kayıtlı 59.945,53 m2’lik alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 20.000 m2 lik  alan için, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.09.2014 tarihinde  Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

83-Gaziantep İli, Nizip İlçesi Keklik Köyü, N39-C-16-B-3-A, N39-C-16-B-3-B, N39-C-16-B-2-C ve N39-C-16-B-2-D pafta, 101 ada ve 1501 nolu parselde kayıtlı 137.998,20 m2’lik alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli yaklaşık 50.000 m2 lik  alan için, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.09.2014 tarihinde  Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

84-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, I. Organize Sanayi Bölgesi, N38C-06C-4D, N38C-06C-4C, N38C-06C-3D, N38C-06C-3C, N38C-07D-4D, N38C-11B-1B, N38C-11B-2A, N38C-11B-2B, N38C-12A-1A, N38C-11B-2D, N38C-11B-2C paftalar üzerinde sınırları işaretli 210 hektarlık alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.09.2014 tarihinde  Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

85-Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, 4.Organize Sanayi Bölgesi, N38C-08B-4D, N38C-08B-4C, N38C-08C-1A, N38C-08C-1B, N38C-08C-2A, N38C-08C-2B,  N38C-08D-1C,  N38C-08D-2D,  N38C-08D-2C,  N38C-08C-1D,  N38C-08C-1C,  N38C-08C-2D, N38C-08C-2C, N38C-09D-1D, N38C-08D-4B, N38C-08D-3A, N38C-08D-3B,  N38C-08C-4A,  N38C-08C-4B,   N38C-08C-3A, N38C-08C-3B, N38C-09D-4A, N38C-09D-4B, N38C-08D-3C, N38C-08C-4D, N38C-08C-4C, N38C-08C-3D,   N38C-08C-3C,  N38C-09D-4D,  N38C-09D-4C, N38C-09D-3D, N38C-13A-2A, N38C-13A-2B, N38C-13B-1A, N38C-13B-1B, N38C-13B-2A,  N38C-13B-2B,  N38C-14A-1A,  N38C-14A-1B, N38C-13A-2D, N38C-13A-2C, N38C-13B-1D, N38C-13B-1C N38C-13B-2D, N38C-13A-3B paftalar üzerinde sınırları işaretli 1.170 hektarlık alanın, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından  yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.09.2014 tarihinde  Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

86-Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, II. ve III. Organize Sanayi Bölgeleri, N38C-07A-1C, N38C-07A-2D, N38C-07A-2C, N38C-07A-4B, N38C-07A-3A N38C-07A-3B, N38C-07A-4C, N38C-07A-3D, N38C-07A-3C, N38C-07B-4D, N38C-06C-2A, N38C-06C-2B, N38C-07D-1A, N38C-07D-1B, N38C-07D-2A, N38C-07D-2B, N38C-07C-1A, N38C-07C-1B, N38C-07C-2A, N38C-07C-2B, N38C-06C-1C, N38C-06C-2D, N38C-06C-2C, N38C-07D-1D,  N38C-07D-1C, N38C-07D-2D, N38C-07D-2C, N38C-07C-1D, N38C-07C-1C, N38C-07C-2D, N38C-07C-2C, N38C-08D-1D, N38C-06C-4B, N38C-06C-3A, N38C-07C-3A, N38C-06C-3B,  N38C-07D-4A, N38C-07D-4B, N38C-07D-3A, N38C-07D-3B, N38C-07C-4A, N38C-07C-4B,  N38C-07C-3B,  N38C-07D-4D,  N38C-07D-4C,  N38C-07D-3D paftalar üzerinde sınırları işaretli 990 hektarlık alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından  yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.09.2014 tarihinde  Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

87-Gaziantep İli, Araban İlçesi, Hasanoğlu Köyü, Çay Yolu mevkiinde bulunan mülkiyeti Kalender KARASU’ya ait, N39-B-13-A-1-D, N39-B-13-A-4-A pafta, 101 ada ve 51 nolu parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 44.000,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 02.10.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

88-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sinan Mahallesi N39D-22B-3A, N39D-22B-3D,  N39D-22B-4A, N39D-22B-4B,  N39D-22B-4C,  N39D-22B-4D  paftalar üzerinde sınırları işaretli 56 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 14.10.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

89-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mevkii N38C-20B-1D, N38C-20B-1C, N38C-20B-2D, N38C-20B-3A, N38C-20B-3B, N38C-20B-3D, N38C-20B-4A, N38C-20B-4B, N38C-20B-4C, N38C-20B-4D paftalar üzerinde sınırları işaretli 174 hektarlık alanın,1K-Jeoteknik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 14.10.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

 

90-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Keklik Mahallesi, Fakirdağı mevkiinde bulunan, N39-C-17-A-2-D, N39-C-17-A-3-A, N39-C-17-A-3-B pafta, 101 ada ve 1233 nolu parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 46.400,00 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 16.10.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

91-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Akçakent ve Menderes Mahallelerinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-C-21-B-4-C ve N39-C-21-B-4-D paftalar üzerinde işaretli 10 hektarlık alanın, Aksoy Mühendislik tarafından yapılan ilave imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 27.10.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

92-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaburç Mahallesi, N38C-03D-1A,   N38C-03D-1B pafta, 103 ada ve 50 nolu parselde kayıtlı 30.000,00 m2’lik alanın, Jeostatik Zemin İyileştirme Müh. Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 05.11.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

93-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Geneyik - Burçkarakuyu mevkii O38-A-10-B-2-D,       O38-A-10-B-3-A,  O38-A-10-B-2-B,  O38-A-10-B-2-C, O38-A-10-B-3-B, O38-B-06-A-1-A,    O38-B-06-A-1-D, O38-B-06-A-4-A, O38-B-06-A-1-B, O38-B-06-A-1-C, O38-B-06-A-4-B, O38-B-06-A-4-C, O38-B-06-A-2-A, O38-B-06-A-2-D, O38-B-06-A-3-A, O38-B-06-A-3-D, O38-B-06-A-2-C, O38-B-06-A-3-B, O38-B-06-A-3-C, O38-B-06-B-1-D, O38-B-06-B-2-C, O38-B-06-B-4-D, O38-B-06-B-1-C, O38-B-06-B-4-B, O38-B-06-B-4-C, O38-B-06-B-3-A, O38-B-06-B-3-D, O38-B-06-B-4-A, O38-B-06-B-3-B, O38-B-06-B-3-C, O38-B-07-A-1-D, O38-B-07-A-4-A, O38-B-07-A-4-D, O38-B-07-D-1-A, O38-B-07-A-1-C, O38-B-07-A-4-B, O38-B-07-A-4-C, O38-B-07-D-1-B, O38-B-07-A-3-A, O38-B-07-A-3-D, O38-B-07-D-2-A, O38-B-07-A-3-C, O38-B-07-D-2-B, O38-B-07-A-2-D paftalar üzerinde sınırları işaretli 877 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 14.11.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

94-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Keklik Mahallesi, Fakirdağı mevkiinde bulunan, N39-C-17-A-2-A pafta, 101 ada ve 1229 nolu parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 81.100,00 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.12.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

95-Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşyazı Köyü, Çakmak mevkiinde, mülkiyeti Coşkun TOKDEMİR’e ait, 1/1000 ölçekli O38-B-15-A-1-A, O38-B-15-A-1-B, O38-B-15-A-1-C, O38-B-15-A-1-D, O38-B-15-A-4-A, O38-B-15-A-4-B halihazır paftalar üzerinde işaretli ve 32 nolu parselde kayıtlı 391.360,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 17.12.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.     

96-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Mavikent Güney kesiminde yer alan, 1/1000 ölçekli 038-B-03-B-1-A, 038-B-03-B-1-B, 038-B-03-B-1-C, 038-B-03-B-1-D, 038-B-03-B-2-A, 038-B-03-B-2-B, 038-B-03-B-2-C, 038-B-03-B-2-D halihazır paftalar üzerinde işaretli 55.75 hektarlık  alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.12.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

97-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde bulunan, 1/1000 ölçekli 039-D-16-D-2-D, 039-D-16-D-3-A halihazır paftalar üzerinde işaretli 3635, 3073 ve 3074 parsellerde kayıtlı 102.600,00 m2’lik alanın, Artos Doğalgaz-Isıtma-Soğutma ve Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. Tur. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.12.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.      

98-Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Keşrobası Köyü, Samıgöl mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-A-13-D-3-A, N39-A-13-D-3-D halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada ve 102 nolu parselde kayıtlı 87.750,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.12.2014 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

99-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Gazikent Mahallesi, mülkiyeti Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A. Şirketine ait, 1/1000 ölçekli 22N-IVa, 22N-IVd, 22M-IIIb, 22M-IIIc,   paftalar üzerinde işaretli, 2165 ada ve 181, 182, 197, 199, 206, 208, 210, 237, 238  nolu parsellerde kayıtlı 25 hektarlık alanın, Meteksu Mühendislik Jeoloji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 12.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

100-Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Gaziantep Bulvarı, DDY ve Arpalı köy yolu arasında bulunan, yeni hastane çevresini kapsayan  1/1000 ölçekli N37-d-18-c-2-d,  N37-d-18-c-3-a,    N37-d-18-c-4-b, N37-d-18-c-4-a,  N37-d-18-c-3-b,  N37-d-18-c-3-c,  N37-d-18-c-3-d, N37-d-18-c-4-c,  N37-d-18-c-4-d,  N37-d-18-d-3-c, N37-d-18-d-3-d,  N37-d-23-a-2-a, N37-d-23-a-2-b, N37-d-23-b-1-a,  N37-d-23-b-1-b,  N37-d-23-b-2-a,  N37-d-23-b-2-b, N37-d-23-b-2-d paftalar üzerinde işaretli, 290 hektarlık alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 13.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

101-Gaziantep İli, İlimiz Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan, 1/1000 ölçekli O38-b-03-b-2-c, O38-b-04-a-1-d paftalar üzerinde işaretli, 17 hektarlık alanın, İklim Mühendislik Sondajcılık  San. ve Tic. Ltd.  Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 19.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

 102-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Osmangazi, Pancarlı ve Fidanlık Mahallelerinin sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-17-c-1-b, N38-c-17-c-1-c, N38-c-17-c-1-d, N38-c-17-c-2-a, N38-c-17-c-2-d, N38-c-17-d-2-c, N38-c-17-c-3-a, N38-c-17-c-3-b, N38-c-17-d-2-c, N38-c-17-d-3-b, N38-c-17-c-4-a, N38-c-17-c-4-b paftalar üzerinde işaretli, 183 hektarlık alanın, İklim Mühendislik Sondajcılık  San. ve Tic. Ltd.  Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 21.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

103-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-07-c-1-d,  N38-c-07-d-3-a,  N38-c-07-d-3-b, N38-c-07-d-3-d, N38-c-07-d-3-c, N38-c-07-c-4-a, N38-c-07-c-4-b,  N38-c-07-c-4-c, N38-c-07-c-4-d, N38-c-12-a-2-a, N38-c-12-a-2-b, N38-c-12-b-1-a, N38-c-12-b-1-b, N38-c-12-b-2-a, N38-c-12-a-2-c, N38-c-12-b-1-d, N38-c-12-b-1-c, N38-c-12-b-2-d,  N38-c-12-b-3-a, N38-c-12-a-3-b, N38-c-12-b-4-a, N38-c-12-b-4-b  paftalar üzerinde işaretli, 406 hektarlık alanın, İklim Mühendislik Sondajcılık  San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 21.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

104-Gaziantep İli, İlimiz Araban İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Aşağıpınar Mevkii, N39-b-08-b-1-c, N39-b-08-b-3-a, N39-b-08-b-4-a ve N39-b-08-b-4-b pafta, 291 nolu parselde kayıtlı 136.200,00m2’lik alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 48.150,00m2’lik kısmının, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 21.01.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

105-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, O38-b-03-b-1-a pafta, 4718 nolu parselde kayıtlı ve 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 13.475,91 m2’lik alanın, Artos Doğalgaz-Isıtma-Soğutma ve Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. Tur. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 03.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

106-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi 25 Aralık Mahallesi, 20M-1c pafta, 6201 ada ve 1 nolu parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli hali hazır harita üzerinde işaretli 20.400 m2’lik alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 11.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

107-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bayatlı Köyü, Sakızlık mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-b-06-c-2-c, N39-b-06-c-2-d halihazır paftalar üzerinde işaretli, 102 ada ve 11 nolu parselde kayıtlı 28.764,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 13.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

108-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Bahçeli Mahallesi, Hamusbağı mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli 039-a-05-b-3-c, 039-a-05-b-3-d  halihazır paftalar üzerinde işaretli, 109 ada ve 796 nolu parselde kayıtlı 24.100,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 18.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

109-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent ve Güngürge Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-04-c-3-b, N38-c-04-c-3-c, N38-c-04-c-3-d, N38-c-05-d-4-a, N38-c-05-d-4-d, N38-c-09-b-2-a, N38-c-09-b-2-b, N38-c-09-b-2-c, N38-c-10-a-1-a, N38-c-10-a-1-b,  N38-c-10-a-1-c, N38-c-10-a-2-a halihazır paftalar üzerinde işaretli 170 hektarlık alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

110-Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Devlet Demir Yolları ve Hatay Bulvarı arasında kalan, 1/1000 ölçekli N37-d-23-b-3-d, N37-d-23-b-4-c, N37-d-23-b-4-d, N37-d-23-c-1-a, N37-d-23-c-1-b, N37-d-23-c-1-c,  N37-d-23-c-1-d,  N37-d-23-c-2-a,  N37-d-23-c-2-d, paftalar üzerinde işaretli, 104 hektarlık alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 25.02.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

111-Gaziantep İl sınırlarının bütününü kapsayan 1/100.000 M39, N37, N38, N39, N40, O36, O37, O38, O39 ve O40 ölçekli, 1/25.000 ölçekli 70 adet paftada sınırları belirlenen 6846.5 km2 alanın, Kevser Mühendislik Sondaj ve Maden İnş. San. Tic. Ltd.  Şti.  tarafından yapılan Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 18.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.   

112-Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi, Seymenli Mahallesi, Küçükkuyu mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-b-18-d-1-c, N38-b-18-d-1-d halihazır paftalar üzerinde işaretli, 111 ada ve 7 nolu parselde kayıtlı 24.666,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 05.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

113-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Doğrular Mahallesi, Hamur Kesen mevkiinde bulunan, 039-b-01-d-4-a, 039-b-01-d-4-b, 039-b-01-d-4-c, 039-b-01-d-4-d pafta,  136 ada ve 64-66 nolu parsellerde kayıtlı 373.260,00 m2 alanın, 1/1000 ölçekli halihazır paftalar üzerinde işaretli 198.000 m2’lik alanı için, Özelmas Etüt Jeoloji Mühendislik İnş. ve Sondaj Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 05.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

114-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, Doğrular, Mercanlı ve Çakmaktepe Mahallelerinde bulunan, 1/1000 ölçekli O39-b-01-c-4-c, O39-b-01-c-4-d,O39-b-01-d-3-c,    O39-b-06-a-2-b, O39-b-06-b-1-a, O39-b-06-b-1-b, O39-b-06-b-1-d halihazır paftalar üzerinde işaretli 150 hektarlık alanın, Aksoy Mühendislik tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 23.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

115-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-d-21-b-2-c, N39-d-21-b-3-a, N39-d-21-b-3-b, N39-d-21-b-3-c, N39-d-22-a-4-a, N39-d-22-a-1-d halihazır paftalar üzerinde işaretli 65 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

116-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncesu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-02-d-1-a, N38-c-02-d-1-d, N38-c-01-c-2-c halihazır paftalar üzerinde işaretli    18 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 24.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

117-Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Beşdeli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-b-15-b-4-a, N38-b-15-b-4-b halihazır paftalar üzerinde işaretli, 119 ve 120 nolu parsellerde kayıtlı 127.716,69 m2’lik alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 30.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

118-Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Keklik Mahallesi, Balkaya mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-c-17-a-1-d, N39-c-16-b-2-c halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada ve 1088 nolu parselde kayıtlı 35.500,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 31.03.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

119-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Bayramlı ve Kurtuluş Mahalleleri sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38C-20C-4D, N38C-20C-4C, N38C-20C-3D, N38C-20C-3C, N38C-24B-2B, N38C-24B-2C, N38C-24B-2D, N38C-24B-3A, N38C-24B-3B, N38C-24B-3C, N38C-24B-3D, N38C-25A-1A, N38C-25A-1B, N38C-25A-1C, N38C-25A-1D, N38C-25A-4A, N38C-25A-4B, N38C-25A-4D, N38C-25A-2A, N38C-25A-2B, N38C-25A-2C, N38C-25A-2D, N38C-25B-1A, N38C-25B-1B, N38C-25B-1C, N38C-25B-1D, N38C-25B-2A, N38C-25B-2B, N38C-25B-2C, N38C-25B-2D, N38C-25B-4A, N38C-25B-4B, N38C-25B-3A, N38C-25B-3B, N38C-25B-3C, N38C-25B-3D, N39D-21A-1A, N39D-21A-1B, N39D-21A-1C, N39D-21A-1D, N39D-21A-2A, N39D-21A-2D, N39D-21A-3A, N39D-21A-4A, N39D-21A-4B, N39D-21A-4D nolu 1/1000 ölçekli 46 adet  halihazır pafta üzerinde işaretli 938 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 10.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

120-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güzelyurt Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-19-a-3-d halihazır pafta üzerinde işaretli, 5765 ada, 1 nolu parsellerde kayıtlı 9001,73 m2’lik alanın, Devrim Özcan Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 13.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

121-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Kozluyazı Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-d-01-d-4-a, N39-d-01-d-4-d halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada, 10 nolu parsellerde kayıtlı 75.000,00 m2’lik alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 14.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

122-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-09-c-1-d, N38-c-09-c-1-c, N38-c-09-c-4-a, N38-c-09-c-4-b, N38-c-09-c-3-a, N38-c-09-c-3-b, N38-c-10-d-4-a, N38-c-10-d-4-b, N38-c-09-d-3-b, N38-c-09-d-3-a, N38-c-09-c-4-d, N38-c-09-c-4-c, N38-c-09-c-3-d, N38-c-09-c-3-c, N38-c-10-d-4-d, N38-c-10-d-4-c, N38-c-09-d-3-c, N38-c-09-d-3-d, N38-c-14-b-1-a, N38-c-14-b-1-b, N38-c-14-b-2-a, N38-c-14-b-2-b, N38-c-15-a-1-a, N38-c-15-a-1-b, N38-c-14-a-2-b, N38-c-14-b-1-d, N38-c-14-b-1-c, N38-c-14-b-2-d, N38-c-14-b-2-c, N38-c-15-a-1-d, N38-c-14-a-2-c, N38-c-14-b-4-b, N38-c-14-b-3-a, N38-c-14-b-3-b, N38-c-15-a-4-a, N38-c-14-b-4-c, N38-c-14-b-3-d, N38-c-14-b-3-c halihazır paftalar üzerinde işaretli 910 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 16.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

123-Gaziantep İli. Şahinbey İlçesi K. Kızılhisar Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38C-21C-3C, N38C-22D-4C, N38C-22D-4D, O38B-01B-2B, O38B-02A-1A nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 45 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 22.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.

124-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Serince Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli O38A-05B-2B, O38B-01A-1A, O38B-01A-1B  nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 44 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 22.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

125-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Durantaş Mahallesi, Karahayır mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-d-25-b-4-a halihazır pafta üzerinde işaretli, ve 449 nolu parselde kayıtlı 23.437,00 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun  bulunmuş ve 22.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

126- Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 1/1000 ölçekli N38C-24B-3C, N38C-24C-2B, N38C-25A-4C, N38C-25A-4D, N38C-25D-1A, N38C-25D-1B, N38C-25D-1C, N38C-25D-1D, N38C-25D-2A, N38C-25D-2D nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 115 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

127- Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli          O38B-03A-2B,  O38B-03B-1A, O38B-03A-2C,  O38B-03B-1D nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 40 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

128- Gaziantep İli, Nizip İlçesi Doğrular Mahallesi, 1/1000 ölçekli  O39B-01D-3A,   O39B-01D-3B,  O39B-01D-3C,  O39B-01D-3D  nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 7 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

129-Gaziantep İli Nizip İlçesi, Keklik Mahallesi, Balkaya mevkiinde bulunan, N39-C-16-B-2-C  pafta,  101 ada ve 1501 nolu parselde kayıtlı 137.998,20 m2 alanın, 1/1000 ölçekli halihazır pafta üzerinde işaretli 20.000 m2’lik alanı için, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

130- Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi Ozanlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli O44-a-04-a-2-d, O44-a-04-a-4-b, O44-a-04-a-3-a halihazır paftalar üzerinde işaretli 81.320,00 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun  bulunmuş ve 30.04.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.     

131-Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yakacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli O39a-06b-3b, O39a-07a-4a, O39a-06b-3d, O39a-06b-3c, O39a-07a-4d, O39a-06c-2a, O39a-06c-2b, O39a-07d-1a, O39a-06c-2d, O39a-06c-2c nolu 10 adet halihazır pafta üzerinde işaretli 150 hektarlık alanın,          1K-Jeoteknik Mühendislik  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 05.05.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.     

132-Gaziantep İli, Araban İlçesi, Fıstıklıdağ Mahallesi, Düzdağ Mevkiinde   bulunan, 1/1000 ölçekli N39-b-10-b-2-b, N39-b-10-b-2-c halihazır paftalar üzerinde sınırları işaretli, 783 nolu parselde kayıtlı 120.625,21 m2’lik alanın, Jeo-Mar Sondaj İnş. Müh. Mad. Tem. Gıda  San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 06.05.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

133-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Arıl Mahallesi sınırları içinde bulunan, 1/1000 ölçekli N39-d-12-b-3-d halihazır paftalar üzerinde işaretli, 2622 nolu parselde kayıtlı 35.600,00 m2’lik alanın, Plato Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. ve Rek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 09.06.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.    

134-Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Beşdeli Mahallesi, Kıraç Devlip Oku Hengirmen ve Şiveydin Yolu  mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli O38-B-15-A-1-C, O38-B-15-A-2-D, O38-B-15-A-4-B,  O38-B-15-A-3-A ve  O38-B-15-A-3-D  halihazır paftalar üzerinde işaretli, 86, 124, 125 nolu parsellerde kayıtlı 396.508,94 m2 alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 09.06.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.  

 135-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncilikaya Mahallesinde yer alan 1/1000 ölçekli N38-c-19-c-1-c, N38-c-19-c-4-a, N38-c-19-c-4-b, N38-c-19-c-4-c, N38-c-19-c-4-d, N38-c-19-c-3-a, N38-c-19-c-3-d, N38-c-24-b-1-a, N38-c-24-b-1-b, N38-c-24-b-2-a halihazır paftalar üzerinde işaretli 103 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 11.06.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

136-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Kızıkhamurkesen Mahallesi, Başpınar mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-22-b-3-b, N38-c-22-b-3-c halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada ve 99 nolu parselde kayıtlı 30.200,00 m2’lik alanın, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 01.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

137-Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, Kızıkhamurkesen Mahallesi, Başpınar mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-22-b-3-b, N38-c-22-b-3-c, N38-c-23-a-4-a, N38-c-23-a-4-d   halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada ve 100 nolu parselde kayıtlı 11.100,00 m2’lik alanın,    Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 01.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

138-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Kızıkhamurkesen Mahallesi, Karadaş mevkiinde bulunan, 1/1000 ölçekli N38-c-23-a-4-a, N38-c-23-a-4-b halihazır paftalar üzerinde işaretli, 101 ada ve 105 nolu parselde kayıtlı 51.300,00 m2’lik alanın,  Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 01.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

139-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Göllüce Mahallesi, 1/1000 ölçekli N38-C-19-B-3-A, N38-C-19-B-3-D, N38-C-19-B-4-B, N38-C-19-B-4-C nolu  halihazır paftalar üzerinde işaretli 33 hektarlık alanın, Kevser Mühendislik Sondaj Maden ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 28.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

140-Gaziantep İli, Karkamış İlçesi, Gürçay Mahallesi, Ziyaret  Mevkiinde bulunan,          O40-a-11-a-2-c pafta, 102 ada, 383 nolu parselde kayıtlı 42.023,00 m2’lik alanın, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde işaretli 20.000,00 m2’lik kısmının, Kar-su Mühendislik Sondaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 29.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

141-Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Karacaburç, Karacaören, Dündarlı, Yalangoz ve   Övündük Mahalleleri  sınırları  içinde  bulunan  ve 74 adet 1/1000  ölçekli  N38-C-03-B-1-B, N38-C-03-B-2-A,  N38-C-03-A-2-C, N38-C-03-B-1-D, N38-C-03-B-1-C, N38-C-03-B-2-D, N38-C-03-B-2-C, N38-C-04-A-1-D, N38-C-03-A-3-A, N38-C-03-A-3-B, N38-C-03-B-4-A, N38-C-03-B-4-B, N38-C-03-B-3-A, N38-C-03-B-3-B,  N38-C-04-A-4-A, N38-C-03-A-4-D, N38-C-03-A-4-C, N38-C-03-A-3-D, N38-C-03-A-3-C, N38-C-03-B-4-D,  N38-C-03-B-4-C, N38-C-03-B-3-D, N38-C-03-B-3-C, N38-C-04-A-4-D, N38-C-03-D-1-A, N38-C-03-D-1-B, N38-C-03-D-2-A, N38-C-03-D-2-B, N38-C-03-C-1-A, N38-C-03-C-1-B, N38-C-03-C-2-A, N38-C-03-C-2-B, N38-C-04-D-1-A, N38-C-04-D-1-B, N38-C-03-D-1-D, N38-C-03-D-1-C, N38-C-03-D-2-D, N38-C-03-D-2-C,  N38-C-03-C-1-D, N38-C-03-C-1-C,  N38-C-03-C-2-D,  N38-C-03-C-2-C,  N38-C-04-D-1-D, N38-C-04-D-1-C,  N38-C-04-D-2-D,  N38-C-04-D-2-C, N38-C-04-C-1-D, N38-C-04-C-1-C,  N38-C-03-C-4-B, N38-C-03-C-3-A,  N38-C-03-C-3-B,  N38-C-04-D-4-A,  N38-C-04-D-4-B, N38-C-04-D-3-A, N38-C-04-D-3-B, N38-C-04-C-4-A,      N38-C-04-C-4-B, N38-C-04-D-4-D, N38-C-04-D-4-C, N38-C-04-D-3-D,  N38-C-04-D-3-C, N38-C-04-C-4-D,  N38-C-04-C-4-C, N38-C-04-C-3-D, N38-C-09-A-1-A,  N38-C-09-A-1-B, N38-C-09-A-2-A, N38-C-09-A-2-B, N38-C-09-B-1-A, N38-C-09-B-1-B, N38-C-09-B-2-A, N38-C-09-A-2-C, N38-C-09-B-1-D, N38-C-09-B-1-C halihazır paftalar üzerinde işaretli 1870 hektarlık  alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun  bulunmuş ve 30.07.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.             

142-Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Beyler Mahallesi, 1/1000 ölçekli N37-d-18-c-3-b, N37-d-18-c-3-c paftalar üzerinde işaretli 13,2 hektarlık alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 11.08.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır. 

143-Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Kahvelipınar Mahallesi, N38-C-23-A-2-B, N38-C-23-A-2-C, N38-C-23-B-1-D nolu halihazır paftalar üzerinde sınırları işaretli 15,3 hektarlık Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik gerekli (AJE)  alanın, Kevser Müh. Son. Mad. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.   tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 28.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.   

144-Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, N38-C-23-B-1-C, N38-C-23-B-1-D, N38-C-23-B-4-A, N38-C-23-B-4-B nolu halihazır paftalar üzerinde sınırları işaretli 10,1 hektarlık Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik gerekli (AJE) alanın, Kevser Müh. Son. Mad. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.   tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 28.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.   

145-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Sırasöğüt Mahallesi, 1/1000 ölçekli N38-d-18-d-3-a, N38-d-18-d-3-d, N38-d-18-d-4-b, N38-d-18-d-4-c, halihazır paftalar üzerinde işaretli, 124 ada ve 56 nolu parselde kayıtlı 190.125,00 m2’lik alanın, AVT Yapı Mim. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun  bulunmuş ve 07.09.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

146-Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Küçük  Kızılhisar Mahallesi, 1/1000 ölçekli N38-c-21-c-3-c, N38-c-21-d-3-c, N38-c-21-d-3-d, N38-c-22-d-4-c, N38-c-22-d-4-d, O38-b-01-a-2-a,  O38-b-01-a-2-b, O38-b-01-a-2-c, O38-b-01-a-2-d, O38-b-01-b-1-a, O38-b-01-b-1-c, O38-b-01-b-1-d, O38-b-01-b-2-a, O38-b-01-b-2-b, O38-b-01-b-2-c, O38-b-01-b-2-d, O38-b-01-a-1-c, O38-b-01-a-1-d, O38-b-02-a-1-a, O38-b-02-a-1-b, O38-b-02-a-1-c, O38-b-02-a-1-d, O38-b-02-a-2-a, O38-b-02-a-2-d, O38-b-02-a-3-a, O38-b-02-a-3-c, O38-b-02-a-3-d, O38-b-02-a-4-a, O38-b-02-a-4-b, O38-b-02-a-4-c, O38-b-02-a-4-d, O38-b-01-a-4-a, O38-b-01-a-4-b, O38-b-01-a-4-c, O38-b-01-a-4-d, O38-b-01-a-3-a, O38-b-01-a-3-b, O38-b-01-a-3-c, O38-b-01-a-3-d, O38-b-01-b-4-a, O38-b-01-b-4-b, O38-b-01-b-4-c, O38-b-01-b-4-d, O38-b-01-b-3-a, O38-b-01-b-3-b, O38-b-01-b-3-d, O38-b-01-c-1-a, O38-b-01-c-1-b, O38-b-01-c-2-a, O38-a-05-b-2-c, O38-a-05-b-3-b, O38-a-05-b-3-c ve 1/5000  ölçekli N38-c-21-d,  N38-c-1c, N38-c-22-d, O38-b-01-a, O38-b-01-b, O38-b-01-c, O38-b-02-a, O38-b-05-b halihazır paftalar üzerinde işaretli 1100 hektarlık alanın, 1K-Jeoteknik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, komisyonumuzca büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 07.09.2015 tarihinde Gaziantep Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanmıştır.   

147-Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Şenyurt Mahallesi, N38-C-18-C-4-C nolu paftasında yer alan İnkılap İmam Hatip Orta Okulu, Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik gerekli (AJE)  alanın, Artos Doğalgaz-Isıtma-Soğutma ve Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. Tur. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.09.2015 tarihinde onaylanmıştır.   

148-Gaziantep İli Şahinbey İlçesi, Aydınbaba Mahallesi, N38-C-18-C-4-C, N38-C-18-C-3-D nolu paftalarda yer alan Atatürk Orta Okulu, Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik gerekli (AJE)  alanın, Artos Doğalgaz-Isıtma-Soğutma ve Yeraltı Araştırmaları Müh. İnş. Tur. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) büro ve arazi incelemesi sonucu uygun bulunmuş ve 08.09.2015 tarihinde onaylanmıştır.