Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Tabiat Varlıkları Şb. Md.

GÖREV VE YETKİLER :

 

1) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, mevzuat çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı tarihi ve gündem sırasını belirlemek, başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak,

2) Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek,

3) Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak,

4) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED sürecine ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere ilişkin iş ve işlemleri ilke kararları doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak,

5) TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çelişmesi halinde üyelere bilgi vermek, karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa ileterek görüş istemek, Bakanlık görüşünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara ilişkin dosyaları il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek arşivlemek,

6) Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK Bölge Komisyonuna sunmak,

7) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,

8) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır ve koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

9) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

10) Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını yaparak bu konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini vermek,

11) Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak,

12) Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

13) Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu kararı ile birlikte, tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma statülerinin çakıştığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan sonra, Bölge Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunmak,

14) Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa sunmak,

15) İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

16) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

17) Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-ekonomik yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak,

18) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek,

19) Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araştırma raporlarının ön incelemesini yapmak üzere araştırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde araştırma çalışmalarını yerinde denetlemek,

20) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük işlemleri, hakediş ve kabul işlemlerini yapmak,

21) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

22) İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, ÖÇK bölgelerinde kaçak yapı denetimlerini yapmak ve mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

23) Ağaç kesimi, ağaçlandırma, parsellerin tel çit, taş duvar vb. ile çevrilmesi, dere temizliği amacıyla malzeme alımı vb. konularla ilgili talepleri, imar planı kararları ve ilgili yerel idarelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirerek sonuçlandırmak,

24) Kıyı kullanımlarıyla ilgili taleplere yönelik inceleme ve değerlendirme yapmak, ihale ve protokollere esas teknik şartnameleri hazırlayarak Bakanlıktan uygun görüş almak,

25) Plan hükümleri doğrultusunda her türlü taş, kum, çakıl, maden ocakları ile yer altı ve yüzeysel içme suyu kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş vermek,

26) Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti nedeniyle, kullanım hakları sınırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

27) Aşağıda verilmekte olan projelerin içerisinde bulunmak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak;

a. Kara alanları ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri,

b. Tür ve habitat araştırma, koruma ve izleme projeleri,

c. Yönetim planı hazırlama projeleri, katı atık yönetimi

d. Su kaynakları araştırma projeleri, su kalitesi izleme projeleri,

e. İyi tarım uygulamalarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri,

f. Yenilenebilir enerji projeleri, araştırma, izleme ve planlama çalışmalarının CBS ortamına aktarılması projeleri,

g. Sosyo-ekonomik yapının araştırılmasına yönelik projeler, 

 

Şube Personeli

 

Ad

Soyad

Meslek

Kurumsal Posta Adresi

Dahili Numara

Adile

Toprak

Ziraat Mühendisi

 

1008

Ahmet Raif

Gül  Harita Mühendisi

   1007

Tahir

Köseoğulları

Makine Teknikeri

 

1009

 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNİN KURULUŞ AMAÇLARI.

 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri, tabiat, tarih ve kültür değerleri bakımından zengin, biyolojik ve ekolojik dengesi bozulmamış ve gelecek vadeden bölgelerdir. Tarihi, doğal ve kültürel değerler açısından bütünlük gösteren ve gerek ülke, gerekse dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanlardır.

İlan edilmiş bulunan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde

· Doğal güzelliklerin,

· Tarihi ve kültürel kaynakların,

· Biyolojik çeşitliliğin,

· Sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini arttırmaktır.

 

Kurumun ÖÇKB’ler de Hedefi

 Koruma kullanma dengesini kurmak.

Sınırlı ve verimli tarım alanlarını ve nitelikli orman alanlarını korumak.

Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, sulak alanların kaybını engellemek.

Bölgeleri planlı bir biçimde, dengeli kullanıma açmak,

Bölgelerdeki yerleşmelerin çevre altyapılarını iyileştirerek geliştirmek,

Bölgelerde tarım, turizm, balıkçılık gibi ekonomik sektörlerin doğal yapıyı bozmayacak bir biçimde geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

BAŞVURULAR.

İlimizde doğal sit alanları ile ilgili başvurular öncelikle Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri inceler, eksik belgelerin tamamlanmasını sağlar, gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapar, görüşünün de yer aldığı inceleme raporunu bağlı olduğu, TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir.
Valilik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yok ise, ilgili TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu Adana İli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruyu iletir veya TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne doğrudan başvuru yapılabilir.
TVK Bölge Komisyonunun bulunduğu Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TVK Şube
Müdürlüğü yapılan/iletilen başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri inceler, eksik belgelerin
tamamlanmasını sağlar, gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapar,
inceleme raporunu hazırlar konunun önemi ve kapsamına göre TVK Bölge Komisyonu
gündemine alır ya da doğrudan sonuçlandırır.
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi, tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi, vaziyet planı gibi konunun incelenmesine esas evrakların temin edilmesi ve tamamlanmaları gerekmektedir.

İTİRAZLAR.

Planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler, komisyonlarca alınan tabiat varlıklarının koruma alanları, sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar planları ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Merkez Komisyonuna itiraz edebilir.


İtiraz yazılarında, itirazda bulunan merciin planlama yetkilerine dair hususlar ile itirazın hukuki gerekçeleri belirtilir. İtiraza ilişkin yazılar, Müdürlükçe Genel Müdürlüğe gönderilir.


Merkez Komisyonuna yapılan itirazlar sonuçlanıncaya kadar itiraza konu bölge komisyonu kararının uygulanmasına devam edilir. İtiraz sonucu bölge komisyonu kararı Merkez Komisyonu tarafından kaldırılırsa, müdürlükçe kararın dağıtıldığı yerlere yeniden dağıtım yapılır.

 

 

 

Doğal Sit Başvurularında İstenilen Belgeler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2011/17 No.lu TVK Komisyon Çalışmaları Hakkında Genelge Gereği Başvuruya Eklenecek Belgeler.

1. Tapu senedi örneği/tapu yerine geçen belge, (Noterden tasdikli sureti veya tapu dairesinden onaylı)

2. Güncel tapu tescil belgesi,

3. Taşınmazın konumunu gösterir 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli harita ile koordinatlı çapı,

4. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge

5. Belediyesinden veya İl Özel İdaresinden onaylı İmar Durumu (Aslı)

6. Belediyesinden veya İl Özel İdaresinden onaylı sit paftası üzerindeki yeri (Aslı)

7. Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,

8. Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 derecelik) ED50 aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte güncel tapu tescil belgesi, vaziyet planı.

9. Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler.

10. Vekaletname

11. 3 adet yarım kapak dosya

Not: Dilekçe ve eki evraklarınızı ince naylon dosya içerisinde yarım gömlek dosyada, projeli başvuruların proje klasörü içerisinde olması gerekmektedir. Evrakların fotokopileri geçerli değildir. Tüm belgelerin aslı veya ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE GÜNÜBİRLİK ALANLARIN KİRALANMASINDA TALEP SAHİPLERİNDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

1- Talep dilekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik, adres ve iletişim bilgileri,

2- Gerekiyor ise talep sahibinin yetki belgesi ya da vekaletname,

3- Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin bilgi ve belgeler,

4- Talep edilen alanın işaretlendiği onaylı Çevre Düzeni Planı Paftası,

5- Talep edilen alana ait varsa yürürlükte bulunan onaylı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftaları ile Lejantları,

6- Talep edilen alanın kıyıda bulunması halinde;

a) Kıyı kenar çizgisi gerisinde bulunan mülkiyetlere ilişkin bilgi ve belgeler (Harita plan örneği ya da mülkiyet aplikasyon krokisi, tapu senedi/tapu yerine geçen belge, güncel tapu tescil belgesi)

b) Talep edilen alana ait 1/1000 Ölçekli Halihazır üzerine kıyı kenar çizgisinin işlendiği onaylı Kıyı Kenar Paftası,

7- Talep edilen alanın talep gerekçesi ve kullanım amacına ilişkin bilgi raporu,

8- Talep edilen alana ilişkin vaziyet planı ve mimari uygulama projeleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.

a) 5. ve 6. Maddelerde istenilen bilgi ve belgelerin çakıştırılarak vaziyet planının oluşturulması; kiralanması talep edilen alanın ve yapımı talep edilen tesislerin köşe noktalarının oluşturulan vaziyet planına işaretlenmesi,

b) İşaretlenen köşe noktalarına ait koordine özet çizelgesi ve alan hesap çizelgesinin (tesis ve kiralanan alan metrekareleri) projeye eklenmesi,

c) Yapılacak tesislere ilişkin 1/50 Ölçekli Mimari Uygulama Projeleri,

d) Vaziyet Planı ile Mimari Uygulama Projelerinin aynı proje içerisinde yer alması, ayrıca Mimar ve Harita Mühendisi tarafından imzalanması,

e) Mimar ve Harita Mühendisine ait büro tescil belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü,

9- Kiralanması talep edilen alanın;

a) Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan "Korunan alanlara ait izin görüş ve imar uygulamaları her türlü izin (inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj vb" hizmet bedelinin,

b) Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı) 2014 yılı birim fiyat listesinde yer alan “Korunan Alanlara Ait İzin Görüş ve İmar Uygulamaları/ Korunması Gerekli Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İçerisinde Kalan Taşınmazlara İlişkin 2863 Sayılı Yasanın 13 ve 14 üncü Maddesinde Tanımlanan Kiralamaya İlişkin Başvurular” hizmet bedelinin,

Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Tahsilat Hesabına yatırılması ve dekontunun iletilmesi gerekmektedir.

İMAR PLANI GEREKTİRMEYEN AHŞAP İSKELE (100M2 GEÇMEYEN) KİRALAMA BAŞVULARINDA İSTENECEK BELGELER

1- Talep dilekçesi ve talep sahibine ilişkin kimlik ve adres bilgileri,

2- Taahhütname

3- Gerekçe Raporu

4- Talep edilen ahşap iskele yerine ait koordinat bilgileri ve alan büyüklüğü(m2),

5- Kıyı kenar çizgisi, mülkiyet sınırları ve ahşap iskele yeri işlenmiş olan vaziyet planı ve dijital kopyası,

6- Ahşap iskelenin yapılacağı yerin işaretlendiği 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tasdikli örneği,

7- Ahşap iskelenin mimari projesi,

8- Ormana bitişik alanda ise ilgili Orman İşletme Müdürlüğünden uygun görüş yazısı,

 

 

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

Bilgi ve Belge İsteme / Şikayet

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için;                                             

1) Müracaat Dilekçesi,                                                                                     

2) Pafta , ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 DERECELİK) ED50 aplikasyon krokisi,                                                       

3) Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi,(Görüş isteyen yazılarda bu belge şart değildir.)                           

4) Vaziyet planı gibi konunun incelenmesine esas evrakların konulması gerekmektedir.                                                                                                    

5) Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

15 Gün

 

2

Anıt Ağaç Müracaatları.

1.Müracaat dilekçesi,

2.Tabiat varlığı olarak tescil edilecek anıt ağaçlar için; yerinin konum olarak belirlenmesini sağlamak üzere ülke koordinat sisteminde UTM-GK, 3 derecelik ED50 koordinat değerleri.

3. Pafta, ada, parsel numarasını, aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte vaziyet planı,                                                                                                                                                     
4. Varsa hava fotoğrafları, uydu görüntüleri.
5. Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

3 Ay *

 

3

Mağara Müracaatları.

a) Hangi niteliği ve özellikleri sebebi ile tespit edileceğini belgeleyen tespit raporu ve tespit fişi.
b) Taşınmazın yerini ve sınırlarını gösterir pafta, ada, parsel numarasını içeren harita ve ülke koordinat sisteminde UTM-GK 3 derecelik ED50 aplikasyon krokisi.
c) Varsa her tür ve ölçekte planı.
ç) Varsa hava fotoğrafları, uydu görüntüleri.
d) Varsa kadastral planı ve mülkiyet bilgileri.
e) Alanın bütünüyle algılanmasını sağlamak amacıyla panoramik olarak çekilmiş fotoğrafları içeren basılı ve elektronik ortamda fotoğraf albümü.
f) Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

Değişken

 

4

Tabiat Varlığı, Doğal Sit ve Özel Çevre Koruma Müracaatları.

1.Müracaat dilekçesi,
2. Tapu senedi örneği / tapu yerine geçen belge,
3. Güncel tapu tescil belgesi,
4. Taşınmazın konumunu gösterir 1/5000 ve 1/25.000 ölçekli harita ile koordinatlı çapı,
5. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge
6. Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki onaylı imar planı ve çevre düzeni planı örneği (1/1000, 1/5000 ve 1/25.000 ölçeklerde)
7. Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,
8. Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK , 3 derecelik ED50 koordinat değerleri, aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte vaziyet planı,
9. Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler. 
10. Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

Not: Tüm belgeler ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına 2 Takım(Adet) olarak eklenmelidir.

3 Ay *

 

5

2863 Sayılı Kanunun 13, 14, 15 ve 17. Maddeleri Gereğince Yapılacak Müracaatlarda,

1. Müracaat dilekçesi,
2. Tapu senedi örneği / tapu yerine geçen belge,
3. Güncel tapu tescil belgesi,
4. Taşınmazın konumunu gösterir harita ile koordinatlı çapı,

5. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge,
6. Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki onaylı imar planı ve çevre düzeni planı örneği (1/1000, 1/5000 ve 1/25.000 ölçeklerde),
7. Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,
8. Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK , 3 derecelik ED50 koordinat değerleri, aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte vaziyet planı,
9. Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler, 
10. Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.                                                  
Not: Tüm belgeler ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

Değişken

 

6

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi ile  İlgili Müracaatlarda,

a) Müracaat dileçesi,(Taşınmazın maliki, Taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekaletname ile birlikte)

b) Taşınmazın ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği.
c) Taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları.
ç) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası.
d) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi.
e) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.

Müdürlüğe ya da doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

Değişken

 

7

Özel Çevre Koruma Bölgesi Sınrları İçerisinde veya Dışarısında Yer Alan Tabiat Varlığı  ya da Doğal Sit Statüsü Taşıyan 2/b Taşınmazların Müracaatlarında,

1. Müracaat dilekçesi,
2. Tapu senedi örneği / tapu yerine geçen belge,
3. Güncel tapu tescil belgesi,
4. Taşınmazın konumunu gösterir harita ile kordinatlı çapı,

5. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumuna ilişkin belge,
6. Taşınmazın imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumdan alınacak belgeler ve taşınmazı kapsayan yürürlükteki onaylı imar planı ve çevre düzeni planı örneği (1/1000, 1/5000 ve 1/25.000 ölçeklerde),
7. Taşınmaz mallarla ilgili yapılacak müracaatlarda satış, hibe, kiralama, devir, terk, tahsis, irtifak ve intifa hakkı tesisinin gerekçesi ve varsa kullanım amacına ilişkin belgeler,
8. Pafta, ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK , 3 derecelik ED50 koordinat değerleri, aplikasyon krokisi, tüm ekleri ile birlikte vaziyet planı,
9. Müracaata konu söz konusu alan veya taşınmaza dair daha önce alınmış bir yargı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul kararı varsa, karara ilişkin belgeler, 
10. Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.                                               

Not: Tüm belgeler ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından onaylı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Değişken

 

8

Tabiat Varlıları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Müracaatlarında,

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Bu Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan,

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak

kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
f) Kamu tüzel kişilerinin ise, (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak

kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
şarttır.

Değişken

 

9

Milli Parklar, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı(Orman ve Orman rejimi dışında kalan yerlerde) Müracaatları,

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için;                                              

1) Müracaat Dilekçesi,                                                                                      

2) Pafta , ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 DERECELİK) ED50 aplikasyon krokisi,                                                        

3) Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi,                             

4) Vaziyet planı gibi konunun incelenmesine esas evrakların konulması gerekmektedir,

5) Onaylı halihazır harita,                                                                                     

6) Varsa  onaylı İmar planları,

7) Fotoğraflar,                                                                                                        

8) Tescilli yapıların fişleri.                                                                               

9) Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Not : Devletin Mülkiyetinde Olmalıdır.

Değişken

 

10

Sulak Alanların(Orman ve Orman rejimi dışında kalan yerlerde) Müracaatları,

Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için;                                              

1) Müracaat Dilekçesi,                                                                                     

2) Pafta , ada, parsel numarasını içeren ülke koordinat sisteminde UTM-GK (3 DERECELİK) ED50 aplikasyon krokisi,

3) Tüm takyidatları ile birlikte güncel tapu tescil belgesi,                             

4) Vaziyet planı gibi konunun incelenmesine esas evrakların konulması gerekmektedir,

5) Onaylı halihazır harita,                                                                                    

6) Varsa  onaylı İmar planları

7) Fotoğraflar,                                                                                                        

8) Tescilli yapıların fişleri.                                                                               

9) Tespit ekibince gerekli görülen diğer belgeler.

Değişken

 

11

Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları,
Sulak Alanlar, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda yapılacak planlar ile
Doğal Sit Alanlarında yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planları Müracaatları,

1-Müracaat dilekçesi,

2- Halihazır haritanın niteliği-mülkiyet bilgisi,
3- Müellif ve planlama ekibine ilişkin belgeler,
4- İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt
raporu,
5- Kurum görüşleri,
6- İmar Planı Teklifi, (7 Kopya)
7- Plan açıklama raporu, (7 kopya)
8- Valilik görüşü ile beraber(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Teknik
İnceleme Raporu,
9- Başvuru ve Plan inceleme-işlem Hizmet Bedeline
(Plan türüne göre alınacak başvuru bedelinin Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırıldığına) ilişkin makbuzu,

10- Teklif dosyasındaki tüm belgelerin aslının veya aslı gibidir örneğinin sunulması gerekmektedir.

3 Ay *

 

*Korunan alanlarda yapılacak imar planı teklifi usul ve esasları doğrulusunda tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak teslim edilmesi halinde belirtilen süre geçerli olacaktır.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya

yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri      : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü                               İkinci Müracaat Yeri         : Gaziantep Valiliği                                                         

İsim                             : Hasan ALAN                                                             İsim                              : Nursal ÇAKIROĞLU

Ünvan                         : Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.                                Ünvan                          : Vali Yardımcısı                                      

Adres : Budak Mah. Fevzi Çakmak Bulv. No:98 Şehitkamil/Gaziantep          Adres                            : Gaziantep Valiliği                                   

Telefon                      : 0.342.321 39 03                                                        Telefon                         : 0.342.220 40 04                             

Faks                            : 0.342.321 39 00                                                       Faks                             : 0.342.232 47 88                                          

e-posta                      : gaziantep@csb.gov.tr                                                e-posta                         : bim@gaziantep.gov