Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü
644 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:
 
MADDE 8 – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek.

b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları yapmak ve yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları belirlemek.

c) Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak.

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütleri belirlemek.

d) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek.

e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.

f) Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar geliştirmek.

g) Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek.

ğ) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

h) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri belirlemek.

ı) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek.

i) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji belirlemek ve mevzuat oluşturmak.

j) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

k) Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak.

l) (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını hazırlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

m) Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.

n) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek.

o) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/5 md.) Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler almak.

ö) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.

p) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

OSB VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ ÇALIŞMALARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ATIKSU ARITMA TESİSleri
 
Gaski Merkez Atıksu Arıtma Tesisi fiziksel ve biyolojik arıtma, çamur arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmakta olup ilimizin evsel nitelikli atık suları arıtılmaktadır. GASKİ Arıtma Tesisi 200.000 m3/gün kapasitelidir. Arıtma tesisine 30.01.2008 tarihinde Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Deşarj İzni verilmiştir.
 
Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaski Genel Müdürlüğünce İlimiz Sazgın Köyü (Havaalanı Mevkii) civarında yapımı tamamlanan Kızılhisar 2. ileri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine su alınarak çalışmalara başlanılmıştır.Tesise 25.02.2010 tarih ve 2010/58 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Deşarj İzni verilmiştir. Toplam 300.000 kişi nüfusa hizmet edecek şekilde dizayn edilmekle beraber her biri 75000 kişilik toplam 4 kademeden oluşmaktadır.Ancak şu an için arıtma tesisi 150.000 kişilik yapılmakta olup, proje debisi yaklaşık 47.000 m3/gün ‘dür. Diğer iki kademe ise ihtiyaç duyulduğunda mevcut tesise ilaveten yapılacaktır.Yapılan atıksu arıtma tesisi ile Büyükşahinbey beldesi ve aynı bölgedeki Turgut Özal Sanayi Sitesi, İlimiz Karataş Bölgesi, Kızılhisar Köyü , Bağlarbaşı Köyü ve yine Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Deponi Sahasındaki lagün suları arıtılacaktır.
 
Ayrıca Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaski Genel Müdürlüğünce İlimiz Yeşildere Beldesi ve Oğuzeli ilçemize ait evsel atıksular için Oğuzeli’ne yapımına başlanan 40000 kişilik evsel atıksu arıtma tesisi tamamlanmış olup tesise atıksu alınarak deneme çalışmalarına başlanmıştır.
 
Organize Sanayi Bölge MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ENDÜSTRİYEl ATIKSU ARITMA TESİSİ
 
Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan kirliliğin giderilmesi için Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) yapılan çalışmalar sonucunda, OSB Müdürlüğü 1998 yılında Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yaptırmak üzere çalışmalara başlamıştır. Kapasitesi 30.000 m3/gün olan tesisin 13.02.1998 tarihinde inşaatına başlanmış olup, 2003 yılı Mart ayında montajı tamamlanarak Temmuz ayında arıtma tesisine su alınmaya başlanmıştır. Arıtma Tesisi; Fiziksel Ön Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma ve Çamur kademeleri içermektedir.
 
Yine söz konusu arıtma tesisine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nin 37. maddesine istinaden Gaziantep Mahalli Çevre Kurulunun 24.02.2006 tarih ve 2006/14 Nolu Kararı ile Deşarj İzni verilmiştir.
 
Ayrıca mevcut atıksu arıtma tesisine ilave Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan 2. Kademe 60.000 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi için Bakanlığımız 2006/15 Sayılı Genelge çerçevesinde hazırlanan İş Termin Planı İl Müdürlüğüne sunulmuş olup söz konusu 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatı tamamlanmıştır. Şu an itibari ile devreye alınan tesise Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde 19.01.2011 tarihinde Çevre İzni verilmiştir. Söz konusu 2. Kademe arıtma tesisinin devreye girmesiyle toplam kapasite 90.000 m3/gün ‘e ulaşmıştır.
 
GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EVSEL-ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ
 
 
 
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ
 
 
 
 
 
Atıksu Altyapı Tesisleri İş Termin Planları
 
Bakanlığımızın 23.06.2006 tarihli( 2006/15 ) Sayılı Genelgesi doğrultusunda;Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi gereğince, atıksu arıtma tesisini kurmamış belediyeler ile halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin, bu tesislerin kurulmasına ilişkin İş Termin Planlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa sunmakla ve Genelge’ de ki Tablo’da belirtilen sürelerde işletmeye almakla yükümlü oldukları bildirilmiş olup, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerlerinin, Tablo’da yer alan sürelerden yararlanmak için 13 Ağustos 2006 tarihine kadar Valiliğimize ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) yazılı müracaat etmeleri istenmiştir. Yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları 13 Ağustos 2006 tarihine kadar yazılı olarak müracaat ederek, Genelgede belirtilen sürelerden yararlanmak istediklerini ve 13 Mayıs 2007 tarihine kadar Noter Tasdikli İş Termin Planını vereceklerini belirtmişlerdir.
 
Genelge doğrultusunda OSB Müdürlüğü ve belediyelerden en son 13 Mayıs 2007 tarihinde İş Termin Planları alınarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Ayrıca ilimizde kurum, kuruluş ve işletmelere ait münferit 23 adet atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde sürekli olarak denetimleri yapılmaktadır.
 
İÇME SUYU KAYNAKLARININ KORUNMASI
 
İlimizin içme suyu Kartalkaya Barajı ve Mizmilli Su Kaynağı ve şehir içi kuyularından sağlanmaktadır.Kartalkaya Barajından, 54’Km’lik izale hattı ile çelik borularla şehrimize getirilen su,Hacıbaba’da kurulan Gaski Genel Müdürlüğüne bağlı içmesuyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra şehre dağıtımı yapılmaktadır.
İlimizde bulunan tüm İlçe ve Belde Belediyelerinin içme suyu kaynakları yerinde incelenerek Belediyelerden söz konusu kaynakların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince korunması istenmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 100.000 m3 kapasiteli Türkiye’nin en büyük içme suyu deposu ilimiz Aktoprak mevkiinde kurulmuştur.
 


Gürültü kaynakları değişik yönlerden gruplandırılabilir. Seslerin doğuş biçimlerine göre havada ve katı ortamlarda doğan gürültüler, akustik yönden noktasal, çizgisel ve düzlemsel kaynaklardan yayılabilirler.

A. Seslerin doğuş biçimlerine göre gürültü kaynakları

Akustik kirlilik oluşturan gürültüler; kaynak ve alıcıların bir çevredeki konumuna ve yayılma yollarına bağlı olarak iki grupta incelebilir:

1. Yapı dışı gürültüler
Yapıların dışında yer alan kaynaklardan üretilen ve gerek yapı içindeki hacimleri ve gerekse de yapı dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen gürültülerdir. Bunlar da şu şekilde gruplandırılabilir:
• Ulaşım gürültüleri (Karayolu, denizyolu, demiryolu, uçak ve havaalanı gürültüleri)
• Endüstri gürültüleri (araç, gereç ve makineler ile işyerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler)
• Yapım (şantiye) gürültüleri (yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri)
• İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (yüksek sesle konuşma, spor ve atış alanları, müzik sesleri vb)
• Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (açık hava sinemaları, eğlence yerleri, reklam ve propagandalar gibi)

 2. Yapı içi gürültüler
Yapıların içinde yer alan kaynaklardan doğan seslerdir.
• Konuşma, yürüme ve yükseltilmiş müzik sesleri,
• Darbe ve eşya sürtünmeleri ile ev araçlarının gürültüleri
• Büro ve garaj gibi yapı içinde yer alan her türlü işyerinden gelen gürültüler
• Çeşitli makine ve donanımların gürültüleri (asansör, tesisat v.b.)


B. Akustik yönden gürültü kaynakları
1. Noktasal gürültü kaynakları
Gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen hassas durumdaki alıcı arasındaki mesafenin kaynağın en büyük boyutunun 2 katından büyük olduğu durumda değerlendirilen kaynak noktasal kaynak olarak ele alınmaktadır. (TS ISO 9613-2) Diğer bir deyişle, boyutları ürettiği sesin dalga boyundan çok büyük olan ve her yöne eşit olarak dağıtım yapan (küresel) kaynaklardır. Fiziksel açıdan sabit veya statik olabilirler. Bir yörede yer alan ve alıcılara yeterince uzak olan bir tek eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.
2. Çizgisel gürültü kaynakları
Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu üzerinde yan yana bulunması durumu ile oluşan kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcının konumu, alıcı ile kaynak arasındaki mesafe ve kaynak uzunluğuna bağlı olarak işlek bir yol, yan yana yer alan ve aynı alıcıyı etkileyen çok sayıdaki eğlence yerleri bu gruba örnek verilebilir.
3. Alansal (düzlemsel) gürültü kaynakları

Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları alansal kaynak olarak ele alınmaktadır. Alıcı noktaya yakın olan bir eğlence yeri bu gruba örnek verilebilir.


GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ KONTROL ÇALIŞMASI

Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerde; 508 kişiye gürültü kirliliğine neden olduğu için toplam 242.431 TL idari para cezası uygulanmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Genelge ile mücavir alan sınırları içinde yetki devri yapılmıştır. Müdürlüğümüzce, 2011 yılı içerisinde 87adet denetim ve şikayet değerlendirmesi yapılmıştır. 3 adet B sınıfı Gürültü Kontrol izin belgesi verildi.  6 adet iş yeri için Çevresel Gürültü seviye değerlendirme raporu hazırlanmıştır.17 adet iş yerine canlı müzik uygunluk yazısı verilmiştir

Avrupa Birliği ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa yapılan proje kapsamında Türkiye’de Gürültü Haritası yapılacak pilot iller belirlenmiş olup Gaziantep de pilot il olarak seçilmiş bu konudaki çalışmalar başlayacaktır. Gaziantep Üniversitesi tarafından Gaziantep iline ait gürültü haritası çalışması başlatılmış olup bu konuda Gaziantep üniversitesine gerekli teknik destek verilmektedir


EVSEL KATI ATIKLAR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ
 
2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Gaziantep merkezinde oluşan günlük çöp miktarı yaklaşık 1000 tondur. İlimizde 2004 yılında 275.233 ton, 2005 yılında 295.397 ton, 2006 yılında 364.991 ton, 2007 yılında 381.867, 2008 yılında 354.620ton,2009 yılında 351.604 ton,2010 yılında 394.784 ton,2011 yılında 438.611 ton katı atık toplanmıştır.
 
İlimiz merkezinden toplanan evsel ve tıbbi atıklar şehir merkezinin güneydoğusunda, 11 km uzaklıkta, Mazmahor Uzundere mevkiinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisinde bertaraf edilmektedir. Tesis 50 yıl hizmet verecek ve 30 milyon m3 kapasiteye sahip olacak şekilde planlanmıştır. 2009 yılında Evsel Atık Düzenli Depolama Tesisinde toplanan evsel atıklardan çıkan metan gazının enerji üretiminde kullanılması için çalışmalar başlatılmış, tesis kurulumu tamamlanmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanılmıştır.
 
AMBALAJ VE HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
 
İlimizde Hafriyat Toprağı – İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği doğrultusunda Hafriyat Atığı Depolama Alanı faaliyete geçmiştir. 2011yılında toplanan hafriyat toprağı – inşaat ve yıkıntı atıklarının miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 

 

 
2011 (ton)
Oluşan bitkisel toprak miktarı
211.717
Oluşan inşaat yıkıntı atığı miktarı
94.139
Oluşan hafriyat toprağı miktarı
2.136.978
Depolanan inşaat yıkıntı atığı miktarı
74.616
Depolanan hafriyat toprağı miktarı
517.849
Alt yapı ve park çalışmalarında kullanılan bitkisel toprak miktarı
211.717
Alt yapı ve park çalışmalarında kullanılan inşaat yıkıntı atığı miktarı
19.523
Alt yapı ve park çalışmalarında kullanılan hafriyat toprağı miktarı
1.619.129

 

Ambalaj atıklarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve bu tür atıkların kaynağında diğer evsel atıklardan ayrı toplanması ve toplanan ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yoluyla bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yönetmelikle ilimizdeki sanayi kuruluşlarından ambalaj üreticileri ile ambalajı piyasaya sürenler tespit edilerek yükümlülükleri bildirilmiştir.

Yine ilimizde, Ambalaj atıklarının geri kazanımını yapan firmalar tespit edilerek Lisansa müracaat etmeleri sağlanmıştır. İlimizde, Ambalaj atıklarının geri kazanımı alanında faaliyet gösteren lisanslı/geçici faaliyet belgeli 18 adet firma, Ambalaj atıklarının toplama-ayırma alanında faaliyet gösteren lisanslı/geçici faaliyet belgeli 7 adet firma bulunmaktadır.

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
 
Bilindiği üzere hastane ve benzeri kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi atıklar, insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturduğundan özel olarak işleme tabi tutulmalıdır. İlimizdeki sağlık kuruluşlarında üretilen atıklar, yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ayrı ayrı toplanarak, kaynağında ayrıştırılmakta ve bertaraf edilmektedir. Ayrıca ilimizde bulunan sağlık merkezlerinden günlük 3.500 kg. tıbbi atık olmak üzere, 2011 yılı itibari ile toplam 1.491.031 kg/yıl tıbbi atık toplanarak bertarafı sağlanmıştır.
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisi İlimiz, Şahinbey ilçesi, Bağlarbaşı Köyü, Alıçlı mevkiinde bulunmaktadır. Tesis 25.09.2009 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle Bakanlığımızdan lisans almıştır. Tıbbi atıklar sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra evsel atıklarla beraber depolanmaktadır. Ayrıca, ilimizde tıbbi atık toplama işlemi yapan sekiz adet lisanslı tıbbi atık taşıma aracı bulunmaktadır. 2011 yılında ilimizde bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 1.491.031 kg / yıl’dır. 2011 yılı için tıbbi atık ücreti Mahalli Çevre Kurulunda 1,65 TL / Kg + KDV olarak belirlenmiştir.2012 yılı için tıbbi atık bertaraf ücreti Mahalli Çevre Kurulunda (30.12.2011 tarih ve 2011/75 No’lu karar) 1,75 TL/kg + KDV olarak belirlenmiştir.
 
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
 
İlimizdeki sanayi kuruluşlarından kaynaklanan tehlikeli ve zararlı atıkların evsel atıklardan farklı olarak toplanması, taşınması, nihai bertarafı ve geri kazanımın sağlanması amacıyla çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, İlimizde 16 aracın Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı vardır. Ayrıca İlimizde 2 adet lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikeli atık geri kazanım tesisi bulunmaktadır.
 
BİTKİSEL ATIK YAĞLAR VE ATIK MADENİ YAĞLARIN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
 
Atık yağlar; kullanılmış taşıt yağlarından (motor, diferansiyel, hidrolik fren, antifiriz, gres v.b. taşıt yağları), endüstriyel yağlardan (hidrolik sistem, türbin, kompresör, metal kesme ve işleme, tekstil, ısı transfer, izolasyon, trafo, kalıp, yatak v.b. yağları) ve sağlık sektöründe kullanılan bitkisel atık yağlardan oluşmaktadır.
 
30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık yağların çevreye zarar verecek şekilde kullanılmaları yasaklanmış, buna mukabil yasal kullanım yöntemleri belirlenmiştir. Ayrıca üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle atık motor yağlarının toplanması konusunda motor yağı üreticilerine yükümlülükler verilmiştir.
 
Yönetmelik gereğince, atık yağların Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari amaçlar için toplanması, alınıp satılması ve bertaraf edilmesi, fuel-oil veya diğer sıvı yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır. Bu itibarla Bakanlığımızdan lisans almamış hiçbir kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektör kuruluşu atık yağlarla iştigal edemez. Bunları toplayamaz, taşıyamaz, geri kazanamaz veya bertaraf edemez. Bu işlemlerin her biri Bakanlık iznine ve lisansına tabidir. Ayrıca Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, İlimizde lisanslı 3 adet Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisi bulunmaktadır.
 
İlimizde, bitkisel atık yağ kullanarak geri kazanım yapan altı adet Bakanlığımızdan izinli işletme faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca İlimizde biyodizel üretimi amacıyla kullanılmış kızartmalık yağ toplama faaliyeti için lisans almış olan bir adet işletme bulunmaktadır.
 
ATIK PİL ve AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI
 
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren lisanslı 4 adet atık akümülatör Geri Kazanım Tesisi bulunmaktadır. İlimizde pillerin ayrı toplanması amacıyla, belirlenen pilot bölgelere özel kutular yerleştirilmiştir. Bu özel kutularda biriken pillerin bertarafı Büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmaktadır.