Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği
Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Alanı

6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek,

Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek,

Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak,

Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak,

İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında, verilen görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,

6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,

6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan başvuruları kabul etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb. talepleri toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak,

Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek,

Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak,

Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 


 

Riskli Alanlar

Zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.

 

RİSKLİ ALAN ÖNERİSİ

q  Riskli alanlar Bakanlık, TOKİ veya Belediyeler tarafından belirlenebileceği gibi,

q  Yaşadığı yerin riskli olduğunu düşünen vatandaşlarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Riskli Alan teklifinde bulunabilir.

 

Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî 15.000 m2 olması gerekmektedir. Ancak Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülmesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

RİSKLİ ALAN İLANI

Riskli alan talep edilen alanlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun bulması ve teklifi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak, Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilir.

 

RİSKLİ ALANDA KONUTLARI YIKILANLAR

q  6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef yerinde dönüşümü sağlamaktır.

q  Ancak, teknik zorunluluklardan dolayı yerinde dönüşüm mümkün olmaz ise Rezerv Yapı Alanları değerlendirilecektir.

 

 

Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, İl Müdürlüğüne danışabilir ya da ALO 181 Çevre ve Şehircilik hattını arayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alan Teklif Edilen Alanlara İlişkin Süreç

 

İlgili İdare veya Bakanlıkça Riskli Alan teklif edilecek alana ait Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi,

İlgili İdare tarafından Bakanlığa iletilen taleplerin incelenmesi,

Riskli Alan teklifine ilişkin Kanun kapsamında AFAD görüşünün alınması,

Teklif dosyasının Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Başbakanlığa iletilmesi

Söz konusu alanın Riskli Alan ilan edildiğine yönelik Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlanması,

Riskli Alan içerisindeki Hazineye ait taşınmazların Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsisine ilişkin işlemlerin tamamlanması,

İlgili idare tarafından Riskli Alan ilan edilen bölgelerdeki uygulamaya yönelik iş ve işlemlere ait yetkinin Bakanlıkça ilgili idareye verilmesi,

Uygulaması ilgili idaresince yapılacak Riskli Alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik Özel Hesaptan finansman desteğinin başlatılması,

Riskli Alanda Bakanlıkça veya ilgili idarece, yapılacak uygulamaya ilişkin ihale sürecinin başlatılması

İhale yolu ile elde edilen plan, proje, tasarım vb. verilerle uygulamaya başlanılması

 

Riskli Yapıların Tespiti

YAPI MALİKİ

Vatandaşlar yapılarını, masrafları kendilerine ait olmak üzere Bakanlıkça lisanslandırılan kurum veya kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.

 
  Metin Kutusu: Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir.

 

 

 

 

 

 

Riskli Yapıların Tespit ve Bildirim Süreci

LİSANSLI KURULUŞ

Vatandaşın başvurusu üzerine bina, incelenerek riskli yapı tespit raporu tanzim edilir ve binanın risk durumu sisteme işlenir. Hazırlanan riskli yapı tespit raporu incelenmek üzere 7 gün içinde İl Müdürlüğüne gönderilir.

 
  Metin Kutusu: İlimizde 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli yapı tespitini yapmak üzere 1 adet kuruluş (Küçükcan Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.) lisanslandırılmıştır.

 

 

 

 

 

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Lisanslı firmanın göndermiş olduğu riskli yapı tespit raporu, Yönetmeliğin 7.maddesinde belirtilen Ek-2 deki şartlara göre teknik personellerce incelenir.

Eksik veya yanlış hazırlandığı tespit edilen olan raporlar, düzeltilmesi için lisanslı kuruma iade edilir. (Geri Bildirim)

İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır.

Riskli olarak tespit edilen yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nce tespit tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Tapu Müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren altmış günden az olmamak üzere idarece belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen adreslerine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ve ilgili belediyesine bildirilmek zorundadır.

 

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapıya İtiraz

YAPI MALİKİ

Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı, riskli yapının bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.

Vekâletname ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekâlet eden kişinin vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

LİSANSLI KURULUŞ

Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıkların, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde raporun düzeltilmesi ve İl Müdürlüğüne sunulması zorunludur.

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı tespitine 15 gün süre içinde itiraz edilmemesi halinde ARAAD.NET sistemine girişi yapılır.

Riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde, yapılan itirazlar Bakanlığımızca o il için teşkil edilmiş olan teknik heyete (üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir) bildirilir.

Riskli yapı tespitine karşı itiraz edilmesi ve itirazın kabul edilmesi halinde, durum, tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki belirtilme silinmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.

TEKNİK HEYET

İtirazları inceleyecek olan teknik heyet; riskli yapı tespit raporunu tekrar inceler ve yapı ile ilgili nihai kararı verir.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, Tapu Müdürlüğü tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki riskli yapı belirtmesini kaldırır. Ve durum hakkında aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğde bulunur.

Yıkım Süreci

YAPI MALİKİ

Riskli yapı olarak kesinleşen yapının malikince yıktırılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle idareye başvurularak yıkım ruhsatı alınmalıdır. 

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine süre verilmesi ve verilen sürede bu yapıların yıktırılması iş ve işlemlerinin yapılmasının takibi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri “gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını” ilgili belediyesinden ister.

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere, tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa ve yıkılan binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verilir.

İLGİLİ İDARE

60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden istenilir.

Uygulama sırasında, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir.

Yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın 6 iş günü içinde yıkım ruhsatı düzenlenir.

Verilen süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.

Verilen süreler içinde riskli yapıların malikince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir.

Maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, belediyece yapılır veya yaptırılır.

Belediye tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Mülki amirler, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri safhasında belediyelerce talep edilen yardım ve desteği sağlamalıdır.

Tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılar ile tahliye veya yıkım işlemi gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri ikişer aylık periyotlar halinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilir.

 
  Metin Kutusu: Yukarıda belirtilen şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar, Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır.

 

 


Riskli Yapıların Tespiti

YAPI MALİKİ

Vatandaşlar yapılarını, masrafları kendilerine ait olmak üzere Bakanlıkça lisanslandırılan kurum veya kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.

 
  Metin Kutusu: Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir.

 

 

 

 

 

 

Riskli Yapıların Tespit ve Bildirim Süreci

LİSANSLI KURULUŞ

Vatandaşın başvurusu üzerine bina, incelenerek riskli yapı tespit raporu tanzim edilir ve binanın risk durumu sisteme işlenir. Hazırlanan riskli yapı tespit raporu incelenmek üzere 7 gün içinde İl Müdürlüğüne gönderilir.

 
  Metin Kutusu: İlimizde 6306 sayılı Kanun kapsamında, riskli yapı tespitini yapmak üzere 1 adet kuruluş (Küçükcan Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.) lisanslandırılmıştır.

 

 

 

 

 

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Lisanslı firmanın göndermiş olduğu riskli yapı tespit raporu, Yönetmeliğin 7.maddesinde belirtilen Ek-2 deki şartlara göre teknik personellerce incelenir.

Eksik veya yanlış hazırlandığı tespit edilen olan raporlar, düzeltilmesi için lisanslı kuruma iade edilir. (Geri Bildirim)

İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır.

Riskli olarak tespit edilen yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nce tespit tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Tapu Müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, “riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren altmış günden az olmamak üzere idarece belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen adreslerine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ve ilgili belediyesine bildirilmek zorundadır.

 

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapıya İtiraz

YAPI MALİKİ

Tapu Müdürlüğü tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı, riskli yapının bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir.

Vekâletname ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekâlet eden kişinin vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

LİSANSLI KURULUŞ

Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıkların, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde raporun düzeltilmesi ve İl Müdürlüğüne sunulması zorunludur.

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı tespitine 15 gün süre içinde itiraz edilmemesi halinde ARAAD.NET sistemine girişi yapılır.

Riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde, yapılan itirazlar Bakanlığımızca o il için teşkil edilmiş olan teknik heyete (üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir) bildirilir.

Riskli yapı tespitine karşı itiraz edilmesi ve itirazın kabul edilmesi halinde, durum, tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki belirtilme silinmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirilir.

TEKNİK HEYET

İtirazları inceleyecek olan teknik heyet; riskli yapı tespit raporunu tekrar inceler ve yapı ile ilgili nihai kararı verir.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, Tapu Müdürlüğü tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki riskli yapı belirtmesini kaldırır. Ve durum hakkında aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğde bulunur.

Yıkım Süreci

YAPI MALİKİ

Riskli yapı olarak kesinleşen yapının malikince yıktırılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle idareye başvurularak yıkım ruhsatı alınmalıdır. 

İL MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine süre verilmesi ve verilen sürede bu yapıların yıktırılması iş ve işlemlerinin yapılmasının takibi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri “gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını” ilgili belediyesinden ister.

Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanacaktır.

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere, tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa ve yıkılan binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verilir.

İLGİLİ İDARE

60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden istenilir.

Uygulama sırasında, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli yapılara elektrik, su ve doğalgaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir.

Yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın 6 iş günü içinde yıkım ruhsatı düzenlenir.

Verilen süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.

Verilen süreler içinde riskli yapıların malikince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir.

Maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, belediyece yapılır veya yaptırılır.

Belediye tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Mülki amirler, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri safhasında belediyelerce talep edilen yardım ve desteği sağlamalıdır.

Tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılar ile tahliye veya yıkım işlemi gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri ikişer aylık periyotlar halinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilir.

 
   

FİNANSMAN DESTEĞİ

Vatandaşa Tanınan İmkân ve Haklar

Riskli yapının tespiti ve yıktırılması için Bakanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından yapı maliklerine tespit ve yıkım kredisi verilebilecektir.

Riskli yapıların, anlaşma yolu ile tahliye edilmesi ve yıktırılması halinde;

a)      Riskli yapı maliklerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek,

b)      Konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi verilebilecektir.

c)      Bankalardan kullanılacak konut yapımı ve güçlendirme kredisi faizinin %4’ü, işyeri yapımı kredisi faizinin ise %3’ü Bakanlığımızca karşılanacaktır.

d)     Riskli yapılar ile ilgili olarak yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

e)      Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, ilgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alandaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ve yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınacaktır.

 

Riskli yapısını kendi rızası ile tahliye etmeyen ve yıktırmayanlar bu imkânlardan yararlanamayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlimizde 6306 sayılı Kanun, sit alanlarının dönüşümünde önemli bir yeri olan 5366 sayılı Kanun ve belediyelerce gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarının yasal dayanağı olan 5393 sayılı Kanun kapsamında ilgili belediyelerce önemli kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uygulamaları

 

1-    6306 Sayılı Kanun Uygulamalarına Ait İlan Edilen Riskli Alanlar

 

Bugüne kadar Bakanlar Kurulu Kararı alınarak Resmi Gazetede ilan edilen Gaziantep ilindeki riskli alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Kapsadığı Mahalleler

İlçesi

Talep Eden İdare

Büyüklüğü (Ha.)

Resmi Gazete İlan Tarih ve Sayısı

Aydınlar Mahallesi

Şehitkamil

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

18.7

27/04/2013- 28630

Kurtuluş, Saçaklı, Oğuzlar, Şenyurt, İsmetpaşa, Aydınbaba, Gündoğdu, Sultan Selim, Yavuzlar, Alibaba, Kılınçoğlu, Delbes, Daracık, Ulucanlar, Ünaldı Mahalleleri

Şahinbey

Şahinbey Belediyesi

79.04

26/04/2013- 28629

Gümüştekin, Gültepe, Hoşgör, Kolejtepe, Yukarıbayır, Süleymanşah, Savcılı, Etiler, Çamlıca, Sakarya, Nuripazarbaşı, Kurtuluş, Saçaklı,                  Özdemirbey, Cemalgürsel, Kıbrıs, Kahvelipınar ve Dumlupınar Mahalleleri

Şahinbey

Şahinbey Belediyesi

316.53

02/09/2013- 28753

Toplam

 

 

414,27

 

 

Söz konusu bölgeler hakkında çalışmalar, ilgili belediyeler tarafından yürütülmekte olup, İl Müdürlüğümüzce takibi yapılmaktadır.